نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران.

10.22111/jllr.2022.41401.3033

چکیده

یکی از وجوه اهمیت منظومۀ غنایی ویس و رامین، زنده کردن فرهنگ ایران باستان است، امری که در داستان سمک عیار – قصه‌ای ایرانی که در دورۀ سلجوقیان نگاشته شد - نیز مشهود است. نوع حکومت‌داری، آئین نوش خواری، جنگیدن، سوگند خوردن، تفریح و شکار بزرگان و... در این دو اثر کاملاً مطابق با فرهنگ ایران قبل از اسلام است. در خلال داستان سمک، ابیاتی از ویس و رامین تضمین شده که نشان می‌دهد این منظومه، مطمح نظر نویسندۀ سمک بوده است لیکن معمولاً سمک عیار را اثری حماسی قلمداد می‌کنند و به همین علت، تاکنون بینامتنیت این داستان با هیچ اثر غنایی دیگری بررسی نشده است. باتوجه‌به منظوم بودن ویس و رامین و منثور بودن سمک عیار، غنایی بودن یکی و حماسی قلمداد شدن دیگری، در این مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا می‌توان نشانه‌های بینامتنیت را در این دو اثر ردیابی کرد؟ نگارنده ضمن بررسی هر دو اثر، هفت مؤلفۀ مهم را از منظر بینامتنیت بررسی کرده که عبارتند از: منشأ عامیانه، اشارۀ مشترک به نام خورشید شاه، نقش منفی دایه، نامه‌نگاری، نقش‌آفرینی زنان، نقش ویژۀ موسیقی و خنیاگری و نوع سوگندها.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Intertextual Analysis of Veis and Ramin and the Story of Samak Ayar

نویسندگان [English]

  • naser nikoubakht 1
  • zahra khakbaz 2

1 Professor of Persian language and literature, Tarbiat Modares University, Tehran

2 PhD student in Lyrical Literature, Tarbiat Modares University, Tehran.

چکیده [English]

One of the important aspects of the Ghanaian system of Weiss and Ramin is the reliving of ancient Iranian culture, which is also evident in the story of Samak Ayar — an Iranian story written during the Seljuk period. The type of governance, the ritual of drinking, fighting, swearing, recreation and hunting of elders, etc. In these two works, it is completely in accordance with the culture of pre-Islamic Iran.Between the story of Samak, some verses from Weiss and Ramin are guaranteed that this system was sure of the author's opinion, but usually the samak ayar is considered an epic work, and for this reason, so far, the intertextuality of this story has not been explored with any other ghanaian work. Considering the discipline of Weiss and Ramin and the effect of samak-e-cutie, the richness of one and the epicness of the other, in this paper, the descriptive method and content analysis have been answered the question whether it is possible to trace the signs of intertextuality in these two works.While examining both works, the author has examined seven important components from the perspective of intertextuality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intertextuality
  • Samak Ayar
  • Veis and Ramin