نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

10.22111/jllr.2022.42469.3064

چکیده

شهرآشوب یکی از گونه‌های ادب غنایی است که در فرهنگ و ادب ایرانی، ماهیتی مردانه دارد؛ مسالۀ اصلی تحقیق حاضر، ثبوت وجود زبان جنسیتی زنانه در شهرآشوب‌های مهستی گنجوی بوده است. برای اثبات این مسأله، از نظریۀ القاگری‌ واکه‌های موریس گرامون در مقایسۀ انواع واکه‌های تکرارشونده و نوع القاگری آن در شهر‌آشوب‌های امیرخسرو دهلوی و مهستی گنجوی استفاده شد. در این پژوهش، متغیّر جنسیت، مبتنی بر دیدگاه عرفی و کلیشه‌های فرهنگی در موضوعیت نقش‌های مردانه و زنانه سنجیده شده است و این نتایج به دست آمد: القاگری انواع واکه‌ها در شعر دهلوی متمایل به سمت سرعت ادا، سطحی بودن عواطف، خشونت و تیزی و برندگی اصوات و کلمات است. دهلوی از موضع قدرت، با صراحت کامل، فرادستانه و تحقیرآمیز با مخاطب/معشوق شهرآشوب‌هایش مخاطبه می‌کند. ویژگی این القاگری‌ها با جنسیت شاعر و آزادی فرهنگی و اجتماعی و برون‌گرایی عرفی او انطباق کامل یافته است. برعکس، القاگری واکه‌ها در شهرآشوب‌های مهستی مبیّن درون‌گرایی، محافظه‌کاری و احتیاط شاعر است و از هر جهت گرایش به سمت نرمی، ملاطفت و نوازش‌گری دارد که این مفاهیم نیز با جنسیت مهستی در تطابق است. بنابراین می‌توان ادعا نمود که زبان شعری شهرآشوب‌های مهستی، برخلاف تصور عمومی، درصد بالایی از زنانگی را داراست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of gender language in Mahasti Ganjavi and Amir Khosrow Dehlavi riots Based on Maurice Gramon's theory

نویسندگان [English]

  • zahra esmail-yan Azar 1
  • Narges Oskouie 2
  • hoseyn dadashi 3

1 PhD student of Persian Language and Literature Department , Islamic Azad University, Bonab Branch , Bonab, Iran

2 Associate Professor of Persian Language and Literature Department , Islamic Azad University, Bonab Branch , Bonab, Iran

3 Assistant Professor of Persian Language and Literature Department , Islamic Azad University, Bonab Branch , Bonab, Iran

چکیده [English]

. Mehsti-Ganjoy's entry into this arena and the invention of trade union riots in the form of a quartet brought with it different critical reactions, which share one point of view, that is, the masculinity of the language of Mehsti's riots. The main issue of the present research was the proof of the existence of female gender language in the city of Mehsti Ganjavi riots. To prove this issue, Morris Grammon's theory of vowel induction was used in comparing the types of repeated vowels and their induction type in the cities of Amir Khosro Dehlavi and Mehsti Ganjavi. In this research, the variable of gender, based on the conventional view and cultural stereotypes, has been measured in the subjectivity of male and female roles, and these results were obtained: the type of vowel induction in all vowel groups (dark, bright, bright), in the cities of Mehsti and Amir Khosro. Dehlavi is significantly different from each other and is completely opposite to each other. Therefore, it can be claimed that the poetic language of Mehsti riots, contrary to popular opinion, has a high percentage of femininity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahrashoob
  • gendered language
  • Mehsti Ganjovi