سخنوری معشوق در غزل‌های پیروان موفق سه‌گانه سعدی، همام تبریزی، عماد فقیه کرمانی و ناصر بخارایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

2 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد(نویسنده مسئول)

3 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

10.22111/jllr.2022.42227.3058

چکیده

سعدی شیرازی شاعر غزل‌سرای قرن هفتم است که در تکامل غزل نقش بسیار چشمگیری دارد. شاعر از زبان عاشق روایتگر حالات و سخنان معشوق است. همام تبریزی، عماد فقیه کرمانی و ناصر بخارایی سه شاعر بسیار تأثیرپذیر از سعدی و برخاسته از سه ناحیه مختلف با لهجه‌های گوناگون‌اند. دلیل انتخاب این شاعران، تأثیرپذیری از شیوه سعدی و میزان توفیق‌شان در این تأثیرپذیری بوده است. مسأله اصلی پژوهش یافتن پاسخ برای این پرسش‌هاست که چگونه سخنان معشوق در غزل‌های سه شاعر مذکور انعکاس یافته است؟ تفاوت‌ها و شباهت‌های بیان آنها در نقل سخنان معشوق چیست؟ بر این اساس، با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای سخنان معشوق طبقه‌بندی و تحلیل شده است. نتیجه بررسی‌ها آشکار نمود که معشوق سخنور غزل با زبان غمزه و زبان بدن سخن می‌گوید و زمانی با کلام و یا نوشتن نامه، با شاعر گفتگو می‌کند گاه شاعر کلام او را ساده بیان می‌کند زمانی به کلام او اطناب می‌بخشد. مخاطب اصلی سخن معشوق، عاشق است گاه عناصر زمینی و آسمانی مورد خطاب اویند. عاشق طالب وصال است و معشوق خواهان فراق زمانی عاشق با معشوق موافق و گاهی ناموافق است. شاعر جهت بزرگداشت معشوق با لوازم صورخیال به مزّین کردن کلام او می‌پردازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The speech of the beloved in the sonnets of the successful followers of Saadi, Hammam Tabrizi, Emad Faqih Kermani and Nasser Bokharai.

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Eskandari 1
  • Yadollah Jalali Pandari 2
  • Mahdi Maleksabet 3
1 PhD student of Persian language and literature at Yazd University
2 Professor of Farsi language and literature at Yazd University
3 Professor of Persian language and literature at Yazd University
چکیده [English]

Saadi Shirazi is a ghazal poet of the 7th century, who plays a significant role in the evolution of the ghazal. The poet is the narrator of the feelings and words of the lover through the language of the lover. Hammam Tabrizi, Imad Faqih Kermani and Nasser Bokharai are three very influential poets from Saadi and originated from three different regions with different dialects. The reason for choosing these poets was the influence of Saadi's style and the extent of their success in this influence. The main problem of the research is to find answers to these questions, how are the words of the beloved reflected in the sonnets of the three mentioned poets? What are the differences and similarities of their expressions in quoting the lover's words? Based on this, by using the analytical-descriptive method and using library resources, the words of beloved have been classified and analyzed. The results of the investigation revealed that the beloved of the lyricist of the ghazal speaks with a sad language and body language, and sometimes he talks with the poet through words or writing a letter, sometimes the poet expresses his words simply,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maashouq
  • Hammam Tabrizi Emad Faqih Kermani Naser Bokharai
  • Pirovan Saadi