نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان(نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان

10.22111/jllr.2022.41111.3022

چکیده

یکی از مضمون‌های رایج در شعر فارسی وصف شراب است که با نام‌های گوناگونی چون می، باده، نبیذ، سیکی و صهبا در ادب فارسی به چشم می‌خورد؛ دامنۀ توصیف باده از وصف رنگ و طعم و بو گرفته تا برشمردن صفات و کارکردهایی چون درمان‌بخشی، اندوه‌زدایی و زندگی جاوید‌بخشی گسترده است. از سوی دیگر در اوستا و دیگر متون زرتشتی با همین الگو در ستایش «هوم»- در سه حالت ایزد، گیاه و آشامه- مواجهیم. در این مقاله پس از برشمردن مضمون‌های وصفی مشترک هوم در متون زرتشتی و شراب در شعر غنایی سبک خراسانی، تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که فرضیه انتقال سنت وصف هوم به شعر فارسی چه اندازه قابل دفاع است. مضمون‌های مشترک دو حوزۀ متنی مذکور عبارتند از: بخشندۀ حیات جاوید، درمان‌بخش، اندوه‌زدا، شجاعت‌آور، روشن و درخشان، خوب و نیز توصیف رنگ. این پژوهش از نوع کیفی است و به روش تحلیل محتوا انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

From Hoom to Wine, Similar themes in describing Zoroastrian Hoom and wine in Khorasani lyrical poems

نویسندگان [English]

  • Zahra Ansari 1
  • Hosain Mirza Niknam 2

1 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Hormozgan University

2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Hormozgan University.

چکیده [English]

The description of wine (and the othere names of wine such as: mey, Bade, nabiz, siki and sahba) is one of the most common themes in Persian poetry. From describing its color, taste, and smell to enumerating its properties and functions such as healing, alleviation of grief, and immortality of life. In the Avesta and other Zoroastrian texts, we find the same pattern in the praise of "haoma" in three forms: God, Plant, and Drink. In this article, after enumerating the common descriptive themes of Zoroastrian haoma and sharab (wine) in Khorasan style poetry, we will attempt to answer the question of how tenable is the hypothesis of the transfer of the Zoroastrian haoma tradition to Persian poetry. The common themes of the two mentioned textual fields are: giver of eternal life, healer, grief-reliever, brave-maker, bright, shining and good as well as description of colors. This research is qualitative in nature and was conducted using the content analysis method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hoom
  • wine
  • lyrical poetry