نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

4 استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22111/jllr.2023.43964.3103

چکیده

مردمحوری و امپریالیسم اشکال مشابهی از سلطه را علیه زنان به کار می‌برد. رمان رقص در آینۀ شکسته، اثر مهری یلفانی، نویسندۀ زن مهاجر ایرانی که همیشه و در طول حیات خود از سوی خانواده و جامعه، عنصری دست دوم، بیگانه، فرودست و دیگری تلقی می‌شده به طرح این مقوله در رمان خود می‌پردازد و رویکردی انتقادی نسبت به هر دو جامعۀ سنتی و مدرنِ میزبان دارد. در این مقاله، پاسخ به سوالِ چگونگی جلوه‌های "دیگری" و هویت زن مهاجر از دو منظر کلی در این رمان مورد تحلیل تاویلی و توصیفی قرار گرفته است و نشان می‌دهد که نه تنها در جامعۀ مرد سالار سنتی، مرد تصمیم گیرندۀ اصلی در همۀ امور برای زنان است و زن به عنوان دیگری، هویت انسانی خود را از دست می‌دهد بلکه در جامعۀ مدرنِ میزبان نیز، به مهاجران اعم از زن و مرد و به زن به طور اخص به عنوان فرودست نگریسته می‌شود و آنان باید تابع نظام و فرهنگی باشند که از سوی جامعۀ غربی مورد تایید و تاکید قرار می‌گیرد و در میان این دیگر انگاری‌ها است که شخصیت و هویت دوگانۀ زنان مهاجر شکل می‌گیرد که آن‌ها را به نوعی ندامت گزیرناپذیر از مهاجرت می‌کشاند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Another female identity in Mehri Yalafani's novel "RAQS DAR AYENE SHEKASTE" based on postcolonial theory

نویسندگان [English]

  • Mahmood Shahroodi 1
  • maryam khalili 2
  • Mohammad Barani 3
  • Ahmad shirkhani 4

1 PhD Student of Persian Language and Literature University of Sistan and Baluchestan, Zahedan,Iran.

2 Professor of Persian Language and Literature Dept, University of Sistan and Baluchestan

3 Associate Professor of Persian Language and Literature Dept, University of Sistan and Baluchestan

4 Assistant Professor of English Language and Literature, University of Sistan and Baluchestan,

چکیده [English]

Patriarchy and imperialism use similar forms of domination against women The novel "RAQS DAR AYENE SHEKASTE" by Mehri Yalfani, an Iranian immigrant woman writer which,always considered a second-hand, alien, inferior, and other element by his family and community throughout his life, he addresses this issue in his novel and takes a critical approach to both traditional and modern host societies. In this article, the answer to the question of how the "other" man and the identity of the immigrant woman are analyzed from two general perspectives in this novel is interpretive and descriptive and shows that not only in a traditional patriarchal society, man is the main decision maker in all matters. It is for women, and women as others lose their human identity, but in modern host society, immigrants, both men and women, and women in particular, are viewed as inferior, and they must be subject to the system and culture that It is endorsed and emphasized by Western society, and it is among these other ideas that the dual personality and identity of immigrant women is formed, which leads them to an inescapable remorse for immigration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Identity"
  • "Other"
  • " RAQS DAR AYENE SHEKASTE "