نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد یادگار امام خمینی ( ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22111/jllr.2023.43770.3097

چکیده

ادبیات غنایی، به عنوان یکی از اصلی ترین گونه های انواع ادبی ،از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. زیرا انعکاس مبانی اجتماعی وشناخت ارزش های دوره ای خاص که بیانگر افکار واندیشه های متعدد حاکم برفرهنگ جامعه ی یک روزگار است، یکی از برجسته ترین آثار ادبیات غنایی، قصه های هزار ویک شب است که در پژوهش حاضر ،با روش توصیفی تحلیلی ، به تبیین مراتب اجتماعی روایت های آن پرداخته شده است .هدف پژوهش بررسی وتبیین مبانی ادب غنایی در قصه های هزار ویک شب بر مبنای شاخصه های مکتب مینی مالیسم است.نتایج بیانگر آن است که هریک از قصه ها، با ساختاری کوتاه در صدد بیان وقایعی از زندگی روزمره ی آدمیان با تکیه بر افکار ،عقاید ،مبانی وآداب ورسوم یک دوره است که مناسبات اجتماعی واخلاقی آن دوره را با تکیه برعناصر خرافی ونماد های شناخته شده ،در یک جامعه ، مورد نقد وبررسی قرار می دهند .ازاین رو روایت های این اثربرمبنای بیان شخصیت راوی ، شهرزاد قصه گو،با قرار گرفتن در بطن نقش مایه ها،به گونه ای ترسیم گردیده که مسیر منطقی زندگی اجتماعی شخصیت های داستان را، جهت عبرت گیری مخاطب مورد نظر، در فضایی داستانی مناسب وبر اساس عملکرد شخصیت های متعدد،بیان کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation of the effects of lyrical literature in the stories of the Thousand and One Nights based on the principles of the school of minimalism

نویسنده [English]

  • freshteh naseri

Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Yadgar Imam Khomeini (RA) Shahrari Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Lyrical literature, as one of the main types of literature, is of considerable importance. Because the reflection of the social foundations and the recognition of the specific period values ​​that express the many thoughts and ideas ruling the culture of the society at one time, one of the most prominent works of lyrical literature is the tales of a thousand and one nights, which in the present study, with descriptive and analytical methods, to explain The social levels of its narratives have been discussed. The purpose of the research is to investigate and explain the basics of lyrical literature in the stories of the Thousand and One Nights based on the characteristics of the school of minimalism. The results show that each of the stories, with a short structure, aims to express life events. The daily life of people is based on the thoughts, beliefs, foundations and customs of a period, and the social and moral relations of that period are criticized and examined by relying on superstitions and well-known symbols in a society. Hence, the narratives of this work are based on expression The character of the narrator,

کلیدواژه‌ها [English]

  • One Thousand and One Nights
  • lyrical literature
  • minimalism