خلاقیت بینا متنی در دیوان حافظ و ولای حیدر آبادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2007.897

چکیده

متن های ادبی با یکدیگر ارتباط بینـا متنی دارند و از نظـر زبانی، وزنی و معنـایی بــر یکدیگر تـأثیر می گذارد. ادبیات یک جریان است. در این جریان رودخانه وار هیچ گونه گسستی وجود ندارد و هر متن جذب و دگرگونی متنی دیگر است یعنی متن های ادبی بسته به خلاقیّت ذهن هنرمند در عین تأثیرپذیری از متون پیشین با دگرگونی در آنها و هنجارشکنی و رویکرد های تازه هنری آفریده می شوند. گاهی شاعران و نویسندگان در جریان خلق آثار خود از مرحله تأثیر پذیری پیشتر رفته به تقلید صرف نزدیک می شوند به طوری که مناسبت بینا متنی آنها با اثر از مرحله مکالمه متن گذشته به همسانی لفظ و معنا می رسد. ارتباط بسیاری از شاعرانی که به استقبال غزل حافظ رفته اند از این گونه است. علاوه بر گویندگان ایرانی، شاعران بسیاری در فراسوی مرزها به غزل حافظ توجه داشته به استقبال آن رفته اند. از جمله این گویندگان فارسی زبان، ولای حیدر آبادی است که بررسی ارتباط بینا متنی دیوان او و حافظ موضوع بحث این مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creativeness of Textual Similarity in the works of Hafiz and Valaiee Haider Abadi

چکیده [English]

Literary texts bear textual resemblance and similarity among themselves;and they influence each other lingually,rhythmically and sementically. Literature symbolises a streamline wherein there exists no turbulence. Every text is absorbed and transformed into another text. In other words, literary texts which come into being depends on mental creativity of an author. These texts are influenced by the ancient texts by making certain changes in them and by breaking the norms and making new innovative approaches. At times, poets and writers in the course of creating their works cross the limits of being influenced to the extent that they seem to emulate the previous text to the extent of similarity in words and their meanings. Many poets who have appreciated sonnets of Hafiz are also related in the same manner. Apart from the Iranian poets, many poets across the borders have also considered the sonnets of Hafiz and have followed them. From these persian poets stands Valaiee Haider Abadi. The main theme of this article is to study the textual resemblance of both Valaiee Haider Abadi and Hafiz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Textual Similarity
  • creativity
  • Text
  • Hafiz
  • Valaiee
  • sonnets
1- احمدی، بابک (1370) ساختار و تأویل متن. چاپ اول. تهران: نشر مرکز.

2- ----------------------(1370) حقیقت وزیبایی. چاپ اول. تهران: نشر مرکز.

3- استعلامی، محمّد (1382) درس حافظ. چاپ اول. تهران: انتشارات سخن.

4- حق شناس، علی محمّد (1361) عوالم مقال در زبان و ادبیات. تهران: نقد آگاه.

5- خرمشاهی، بهاء الدین (1372) حافظ نامه. چاپ پنجم. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

6- دیچز، دیوید (1366) شیوه های نقد ادبی. ترجمة غلامحسین یوسفی. محمّد تقی صدقیانی. چاپ اول. تهران: انتشارات علمی.

7- سِلدن، رامان (1375) نظریة ادبی و نقد علمی. ترجمة جلال سخنور. سیما زمانی. تهران: پویندگان نور.                      

8- کادن، جی. ای (1380) فرهنگ ادبیات و نقد. ترجمة کاظم فیروزمند. تهران: نشر شادگان.

9- مقدادی، بهرام (1378) فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی. تهران: انتشارات فکر روز.

10- وِلا، شمس العلما نواب عزیز جنگ (1977م) ولائی حافظ. تصحیح کبیر کوثر. حیدر آباد – هندوستان: ولا آکادمی

11- ولک، رنه / وارن، آوستن (1373) نظریة ادبیات. ترجمة ضیاء موحد و پرویز مهاجر. چاپ اول. تهران: انتشارات علمی.

12- یزدانجو، پیام (1381) ادبیات پسامدرن. ویرایش دوم. تهران: نشر مرکز.