ذهن و زبان نیما

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2007.898

چکیده

نوآوری‎های نیما محدود به وزن و قالب و قافیه نیست. زبان شعر او نیز تازه است. وی تا آنجا که می‎تواند، زبان شعر را ساده­­ می­سازد و آن را به زبان نثر و نمایش نزدیک‎تر می‎گرداند. پرداختن به طبیعت و به­کارگیری عناصر طبیعی و بهره‎گیری از مفاهیم نمادین آنها در آفرینش تصاویر شعری نیز موجب محسوس­تر و ملموس­تر شدن اندیشه و احساس او می‎گردد. هرچه در شعر نیما هست‏، طبیعی و از تحمیل و تکلّف به‎دوراست. کلماتی که در شعر خود به کار می‎برد، یا تخیلی که آن را به تصویر می‎کشد‏، غالباً با انگیزه‎ها‏ و شور و شوق شاعرانه ی او متناسب است. زبانی زنده و خلّاق که حقیقت مفهوم ذهنی شاعر را یکراست و آنچنان که هست، به ذهن هوشیار خواننده انتقال می‎دهد. وی سخنی را می‎پسندد که برخاسته از دل و جوشیده از جان باشد. او شعر را جدا از شاعر نمی‎داند و آن را جزئی از زندگانی می‎شمارد‏، بنابراین زبان شعر او به زبان مردمان عادی نزدیک‎تر است. البته پرداختن به مسائل اجتماعی و بیان مفاهیم و مضامین مربوط به آن نیز از این لحاظ بی‎تأثیر نیست. توسل به شیوه ی تمثیـل،
حکایت‎پردازی و روایتگری نیز نزدیکی بیش از اندازه ی او به فرهنگ و زبان عامه را نشان می‎دهد. وی زیبایی را در سادگی می‎جوید. از پیچیدگی‎‎های زبانی بیزار است و آن را نوعی انحراف می‎داند. سادگـی
زبان شعر نیما در نمونه‎های غنایی او مشهودتر است. حتی در سخنان بسیار عادی نیز روح شاعرانگی می‎دمد و بدانها زندگانی دوباره می‎بخشد. از این رو، دنیایی که در شعر خود می‎آفریند، آکنده از لطافت، طراوت، زیبایی و زندگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mind And Language Of Neema

چکیده [English]

The innovations of Neema are not confined to rhythm, pattern, and rhym. His poetical language is quite fresh, too. He makes his poetical language as simple as possible. He endeavours to bring his poetical language closer to the language of prose and drama. Turning to the nature and exploiting the natural elements as well as benefiting from their symbolic concepts in framing poetical images make one feel and realize more and more about his thoughts and sentiments. Whatever is contained in the poetry of Neema is far away from imposition and formalities. The phrases he uses in his poetry or the imagination he portrays night be quite proportionate to his motives and enthusiasm. The live and creative language conveys the true mentality of he poet as it exists to the vigilant mind of the reader. He loves the literature that rises from the heart and surges from the soul. He never segregates poetry from the poet, rather he considers poetry as an essential constituent of life. As such his poetical language is the language of the common people. However, his tackling of social issues and narrating the related matters never go without their effects. Adopting allegorical style, story-telling and narration all show his utter nearness to common culture and language. He traces beauty in simplicity. He abhors intricate language which he considers as a sheer deviation. The simplicity of Neema’s poetry is more obvious in his lyrical poems. Even in the simplest speeches, he gives a poetical colour and breaths a new life into it. Hence, a world he creates in his poetry is replete with delicacy, freshness and beauty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neema
  • poetry
  • Language
  • mind
  • Picture
  • nature