سنایی و نقد سیاسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2007.905

چکیده

استبداد ستیزی و شوریدن برخودکامگان تاریخی همچون سلطان و شاه،کارگزاران و عاملان، و وزیران و وابستگان آنها که به مدد زور و تزویر، غاصبانه بر مردم مظلوم فرمانروایی  می­کرده و موجب استضعاف توده­های مردم و ستمکاری­های فراون شده اند، از مضامین ارزنده­ی شعر فارسی است.  
سنایی نیز این مضمون را یکی از محورهای عمده ی شعر خود قرارداده و نگرش ها و نظرات خود
را در مورد شاهان و وزیرانی که به عنوان رجال سیاسی و تکیه دهندگان بر مسند قدرت  مطرح بوده­اند بیان کرده است. این نوشته به بررسی دیدگاههای او می­پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Criticism And Sanaie

چکیده [English]

To revolt against despotism and to rise against historic autocrats,with the titles such as Sultan,King,agents and activists, ministers and their relatives who commanded with the help of force and dissimulation over oppressed people and have become the reason of weekening huge masses of people and doing much cruelty, which has become a valuable subject matter in Persian poetry.Sanaie has also considered this as one of the principal subjects and has given his views and observations regarding the Kings and Ministers who as the political figures depended on position and power. This article is the study of his views and observations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanaie
  • king
  • Policy
  • ministry
  • Justice
  • Dictatorship
- زرین کوب، عبدالحسین (1379) با کاروان حله. چاپ یازدهم. انتشارات علمی.

2- بیهقی، ابوالفضل (1368) تاریخ بیهقی. به کوشش خلیل خطیب رهبر. تهران:‌ انتشارات

سعدی

3- سنایی، مجدودبن آدم (بی تا) دیوان اشعارتصحیح مدرس رضوی. چاپ سوم. انتشارات کتابخانه سنایی.

4- ---------------------(1375) دیوان حکیم سنایی بر اساس معتبرترین نسخه ها. مقدمه. شرح زندگانی و شیوه سخن به قلم استاد فروزانفر. انتشارات نگاه.

5- شفیعی کدکنی، محمد رضا (1376) تازیانه های سلوک. چاپ دوم. انتشارات آگاه. 

6- ------------------- (1377)، حدیقة الحقیقه. تصحیح مدرس رضوی. چاپ پنجم. انتشارات دانشگاه تهران،