تحلیل گروه فعلی هسته ای زبان فارسی بر پایه برنامه کمینه گرا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2008.908

چکیده

در این مقاله ساخت سازه ای درونی و شیوه ی اشتقاق نحوی گروه فعلی هسته ای(VP core) در زبان فارسی بر اساس برنامه کمینه­گرا(Minimalist Program) مبتنی بر نظریه ی چامسکی (1995) مورد بررسی قرار می گیرد. گروه های فعلی هسته ای زبان فارسی با توجه به ماهیت لازم یا متعدی بودن هسته ی واژگانی ترکیب سازه ای گوناگونی دارند. در این بررسی بحث خواهد شد که در اشتقاق ساخت سازه ای گروه فعلی هسته ای و در نهایت جمله یا بند (اصلی/ درونه ای) در این زبان عملیات، اصول­و­روابط­نحوی­ویژه­ای­­مانند:گزینش(Select(tion), ­ادغام(Merge(er)،­اصل­ هسته (Headedness) Principle)، رابطه­ی ­متممی( (complementhoodو­ رابطه­ی­تتایی(thematic relation)دخیل هستند و باعث تولید اشتقاق های زبانـی همگرا(convergent)  می شوند. به علاوه، نشان داده خواهد شد که در ساخـت گـروه فعلـی هسته ای زبـان فارسـی، رابطه هسته- هسته موجـود بین فعل هستـه متعـدیو ­هستـه ­سازه­هـای ­متمـم­ گروه ­اسمـی ­و­­ گـروه­­ حرف­ اضافه­ای­ با ­هستـه متمـم­­بندی (clausalcomplement) متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Verbal Phrase Core of Persian Language Based on The Minimalist Programme

چکیده [English]

In this article we will discuss the internal structure and the mode of syntactic derivation of the verbal phrase core in Persian language based on the minimalist program which itself is derived from ‘Chomsky’s theory 1995’ The core verbal groups of Persian language keeping in view the transitive and intransitive nature of core words from which several other words can be formed.
    In this research we will be discussing the derivational structure of the core verbal groups which come at the end of a sentence or in between a paragraph. There are certain particular syntactical groups of this functional language which are involved and help in making convergent derivations for example Guzinish {select(tion)}, Idgham {merge(er)}, Asle Haste {Headedness, Principle}, Rabiteye Mutamim {complementhood} and Rabiteye Tatai {thematic relation}. Moreover it will be indicated that while making the core verbal groups of the Persian language – the relation of the core – the core of the transitive verbal words and the core structure of the complementary group of nouns and prepositions is different from that of the clausal complement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Verbal Core Groups
  • Functional Selection
  • Functional Merge
  • Complementary Relations
  • Thematic Relation
1- آهنگر، عباسعلی (1381) بند متمم فعل در زبان فارسی. مجله زبانشناسی. سال هفدهم. شماره دوم. مرکز نشر دانشگاهی. 27-1.

2- دبیر مقدم، محمد (1383) زبان شناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشی. تهران:  سمت.

3- غلامعلی زاده، خسرو (1374) ساخت زبان فارسی. تهران: احیاء کتاب.

4- کریمی، سیمین (1376) از ژرف ساخت تا ساخت منطقی و نظریه مینیمالیست. مجله زبانشناسی. سال دوازدهم. شماره اول و دوم. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. 95-47.

5- میرعمادی، علی (1379) نحو زبان فارسی در قالب برنامه کمینگی. تهران: نشر فرهیخته.

6-Bowicz, K.J. and Baker, M.C. (2003) On directionality and the structure of the verb phrase: Evidence from Nupe. Syntax, 6, 2 : 115- 155.

7-Chomsky, N. (1981) Lectures on Government and Binding. Foris, Dordrecht.

8-Chomsky, N. (1986) Barriers, the MIT Press, Cambridge. Mass.

 9-Chomsky,N.(1995)The minimalist program .Massachusetts

Institution of Technology.

10-Cook, V.J. and Newson M., (1996), Chomsky’s universal grammar. Oxford: Blackwell. Publishers. 

11-Darzi, Ali (1996) Word order, NP-movements, and Opacity conditions in Persian. Ph.D dissertation, University of Illinois, Urbana.

12-Hornstein, Norbert, Jairo Nunes, and Kleanthes K. Grohmann (2005) Understanding Minimalist. Cambridge University Press.

13-Karimi, Simin (1989) Aspects of Persian syntax, specificy, and the theory of grammar.Ph.D dissertation,University of Washington. 

14-Larson, R. (1988) On the double object construction. Linguistic Inquiry, 19: 335-391.

15-Larson, R.(1990) Double objects revisited: Reply to Jackendoff. Linguistic Inquiry, 21: 589-632.

16-Radford, A.(1997) Syntactic and the structure of English. Cambridge University Press.

17-Radford, A. (2004) Minimalist syntax: Exploring the structure of English. Cambridge University Press.

18-Sauerland, U. (1999) Erasability and interpretation. Syntax, 2, 3:161-188.

19-tepanov, A., (2001) Late adjunction and minimalist phrase structure. Syntax, 4, 2: 94-125.

20-Yang Charles, D.,(1999) Unordered merge and its linearization. Syntax, 2,1: 38-64.

21-Zwart, C. Jan-wouter, (2001) Syntactic and phonological verb movement. Syntax, 4, 1: 34-62.