عناصر سبک ساز در موسیقی شعر فروغ فرخزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2008.909

چکیده

دراین مقاله، موسیقی شعر فروغ فرخزاد، بانگاهی سبک شناسانه مورد بررسی قرار گرفته است. باتوجه به اینکه طبیعی بودن، جزء مؤلفه های اساسی در همه‎ی عناصر شعری اوست موسیقی نیز در بافتی­کاملاً طبیعی وحسی ارائه شده­که­در این­نوشتاربه­برجستگی وتمایز وزن­شخصی(موسیقی بیرونی)شعر او ونیز به نقش قافیه وردیف به عنوان ارکان موسیقی کناری و برجستگی خاص موسیقی درونی به خصوص تکرار در همه سطوح، پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elements creating style in Furughe Farrukhzad’s music of poetry

چکیده [English]

In this article Furughe Farrukhzad’s music of poetry is discussed with a stylistic perspective. Keeping in view that being natural is the fundamental component of all her poetic elements. In addition to this music is illustrated and intertwined in a natural and tangible way throughout her poetry. Moreover in this article the prominence and the distinction of the external components and the role of rhyme and prosodic schemes
of her poetry which work as the pillars of musicality and are the prominent characteristics of internal music especially created by repetation will be also discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stylistic
  • poetry
  • Furughe Farrukhzad
  • Music of Poetry
1- ترابی، ضیاءالدین (1376) فروغی دیگر. چاپ دوم. تهران: دنیای نو.
2- حقوقی، محمد (1368) شعروشاعران. چاپ اول. تهران: نگاه.
3- ساری، فرشته (1380) فروغ فرخزاد. چاپ اول. تهران: نشرقصه.
4- شفیعی کدکنی، محمدرضا (1383) صورخیال در شعرفارسی. چاپ نهم. تهران: آگاه.
5- شمیسا، سیروس (1374) نگاهی تازه به بدیع. چاپ هفتم. تهران: فردوس+ دیدگاه.
6- ----------------(1376) نگاهی به فروغ. چاپ سوم. تهران: مروارید.
7- علیپور، مصطفی(1378) ساختار زبان شعرامروز. چاپ اول. تهران: فردوس.
8- فرخزاد، فروغ (1368) مجموعه کامل اشعارفروغ. چاپ اول. آلمان غربی: نوید.
9- فلکی،محمود (1380) موسیقی در شعرسپیدفارسی. چاپ اول. تهران: دیگر.
10- میرصادقی(ذوالقدر)، میمنت  (1376) واژه نامه ی هنرشاعری. چاپ دوم. تهران: کتاب مهناز.
11- ولک و وارن، رنه و آستن (1373) نظریه ی ادبیات. ترجمه: ضیاء موحد و پوران مهاجر. چاپ اول. تهران: علمی وفرهنگی