پربسامد ترین روابط مفهومی میان واژگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2008.910

چکیده

این تحقیق به بررسی روابط مفهومی میان واژگان زبان می پردازد. روابط مفهومی انواع روابطی را تشکیل می دهند که در نظام معنایی زبان میان واژگانی یافت می شوند که چه بسا در ابتدا مستقل از هم به نظر برسند اما در عمل و در حقیقت ارتباط تنگاتنگی میان آن هاوجود دارد. در مورد تعداد این روابط و گستردگی آن ها تحقیقات قابل توجهی انجام شده است. در این تحقیق، سعی شده است تا با کمک آزمون روانشناختی تداعی معنایی به تشخیص پربسامدترین روابط مفهومی میان پاره­ای واژگان زبان فارسی نائل شویم. نتایج این تحقیق نشان می دهد که روابط سلسله مراتبی(شمول معنایی)، روابط نقشی، تقابل معنایی، با هم آیی و هم معنایی بیشترین درصد انواع پیوندهای واژگانی را در میان داده های تحقیق حاضر به خود اختصاص داده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The most frequent conceptual relationship between the words

چکیده [English]

This research is about the conceptual relationship between words. The conceptual relationship gives rise to many kinds of relations which in the meaningful system of language are words which in the beginning seem to be autonomous but actually while functioning there is a tightly packed relation between them. Considerable research has taken place regarding the number of relations and there extension.
    In this research with the help of semantic associational mental test it is tried to identify the most frequent conceptual relation between some Persian words.
   The findings of this research show that hierarchical relations (including semantic) functional relations, semantic comparison and words with similar meanings have focused on more than hundred connecting words in the data of the present research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conceptual
  • Mental storage of Words
  • Semantic Associational Test
1- اُ. گرادی، ویلیام؛ دابروولسکی، مایکل؛ آرنف، مارک (1380) درآمدی بر زبانشناسی معاصر. ترجمه علی درزی. تهران: انتشارات سمت.

2- ایزانلو، علی (1384) توصیف و بررسی شبکه معنایی واژگان فارسی. پایان نامه کارشناسی ارشد (منتشر نشده). دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی.  دانشگاه فردوسی مشهد.

3- جهانگیری، نادر (1378) توانش زبانی زبان: بازتاب زمان، فرهنگ و اندیشه. تهران: نشر آگاه.

4- ساغروانیان، سید جلیل (1369) فرهنگ اصطلاحات توصیف زبانشناسی. تهران: نشر نما.

5- صفوی، کوروش (1383) درآمدی بر معنی شناسی. تهران: انتشارات سوره مهر.

6-Babu,U., (2004), Lexicon and Related Processes: A Connectionist Model using Concepts, Indian Institute of Technology Dissertation.

7-Carroll, D. W., (1999), Psycholinguistcs. Brooks/Cole Publishing Company,U.S.A. Coltheart, M.,Davelaar,E.,Jonasson, J.T., Benser,D., (1977), Access to the Internal Lexicon, VI, 375-407.

8-Evens, M. W., (1988), Relational Models of the Lexicon, CambridgeUniversity Press.

9-Field, J.,(2003), Psycholinguistics, Routledge, London.

10-Garman, M., (1990), Psycholinguistics, Cambridge, New York.

11-Harley, T. A., (2001), the Psychology of Language from Data to Theory, Psychology Press Ltd, U.S.A. and Canada.

12-Lyons, J. (1977), Semantics, Vol 2, CambridgeUniversity Press.

13-Malrieu, J. P., (1999), Evaluative Semantics Language, Cognition and Ideology, Rutledge, London and New York.

14-Murphy, G. L., (2003), Ecological Validity and the Study of Concepts, In B. H. Ross (Ed.), The Psychology of Learning and Motivation, Vol. 43 (pp. 1-41), American Press, San Diego.

15-Vigliocco.G.& Vinson, D. P.,(2005), “Semantic Representation”, In G. Gaskell (ed.) Handbook of Psycholinguistics. Oxford: OxfordUniversity.