وی‍ژگی زبانی شعر نیما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2008.911

چکیده

بی هیچ شکی،  نیما  از برجستگان شعر معاصر فارسی است که امروزه نام او بر پیشانی شعر مدرن فارسی می درخشد. شعر معاصر فارسی در سه حوزه‌ی شعر نیمایی، سپید و موج نو همچون جویباری به جریان خود در حوزه ی ادب معاصر ادامه می دهد امّا راه و رسم  نیما طرفداران بیشتری دارد و به نظر می رسد به اوج هنری  خود نزدیک می شود. امّا چرا و چگونه این سنت  ادبی مدرن راه خود را گشود و علی رغم تمامی ناملایمات به راه خود ادامه داد. در مقاله‌ی حاضر به راز جاودانگی و تعمیم روش نیمایی در شعر پرداخته و به محسنات، ابتکارات و خلاقیت های هنری نیما اشاره شده است. آنچه مسلم است نوآوری نیما  صرفاً در کوتاه و بلند کردن مصراع ها و حذف تکراری قافیه نبوده و نیست، ابتکار نیما که شیوه‌ی او را ماندگار و پرطرفدار کرده همانا در مضامین و محتوای شعری اوست. در شعر نیمایی فرم و مضمون با هم حرکت می‌کنند و از آغاز تا پایان تصور ذهنی روشنی به خواننده منتقل می کنند.
مقاله‌ی حاضر به بررسی مضامین نو و ابتکاری شعر  نیما اشاراتی کلی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Lingual Characteristics of Nima’s Poetry

چکیده [English]

Undoubtedly Nima is an eminent poet of contemporary persian poetry whose name shines as a jewel in the crown of modern poetry.The contemporary persian poetry
divided into three divisions known as ‘Sher e Nimai’, ‘Sipid’and ‘Mauj e Naw’continues in a stream like form in the field of  contemporary  literature. But Nima has a good number of supporters and it seems that he has reached the highest peak of the art of poetry. The question arises why and how this modern literary tradition instead of all the hardships made its way and continued.
    In this article we have tried to point out the secrecy of Nima’s everlasting poetry and his style which is universally accepted. Moreover the beauty and innovation in Nima’s poetry will be discussed.
The fact is that Nima’s poetry is not only appreciated due to the long and short hemistiches or repeated rhyming words but it is admired due to the innovation brought in the theme and contents by him. The form and contents of Nima’s poetry move together and enlightens the mind of the reader.The innovative contents of Nima’s poetry will also be discussed in this article. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nima
  • contemporary
  • poetry
  • Form
  • content
  • Mental image
1- جور‌کش، شاپور (1383) بوطیقای شعر نو. تهران: انتشارات ققنوس.
2- شفیعی کدکنی، محمد رضا (1380) ادوار شعر فارسی. تهران: انتشارات سخن.
3- طاهباز، سیروس  (1380) کماندار بزرگ کوهستان. تهران: نشر ثالث.
4- لاهوتی، ابوالقاسم (1362) دیوان اشعار. تصحیح محمد لباف. تهران: انتشارات شمس.
5- لنگرودی، شمس (1370) تاریخ تحلیلی شعر نو. تهران: نشر مرکز.
6- محجوب، محمد جعفر (1353) تحقیق در آثار و احوال و افکار و اشعار ایرج میرزا. بی جا.
7- مختاری، محمد (1371) انسان در شعر معاصر. تهران: انتشارات توس.
8- یوشیج، نیما (1375) مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج. به اهتمام سیروس طاهباز. تهران:انتشارات نگاه
9- یوشیج، نیما (بی تا) حرف‌های همسایه. نامه شماره 134. برگرفته از پایگاه اینترنتی آتشکده: www.atashkadeh.com.
10- یاحقی، محمد جعفر (1379) جویبار لحظه ها. تهران: انتشارات جامی.
11- بی نام (1381) چکیده مقالات نخستین همایش نیما شناسی. بابلسر:‌ اداره کل فرهنگ و ارشاد استان مازندران.