عشق به انسان، وطن و مقاومت در شعر قیصرامین پور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2009.930

چکیده

درحوزه­ی شعر انقلاب اسلامی، شاعران بسیاری بالیده و نام آورشده­اند که بی­گمان «قیصرامین پور» یکی از برجستگان ادبیات انقلاب اسلامی است. در میان شاعران معاصر فارسی، قیصر امین پور هم به لحاظ ((مضامین عرفانی، انسانی)) و هم به لحاظ ((مضامین اجتماعی)) شاعر موفقی است. او را می توان نماینده و پایه گذار ادبیات عاشورایی و ادبیات آیینی غزل نو دانست.
غزل نو از تأثیر شعر نو بر غزل سنتی شکل گرفت. این نوع غزل در قلمرو زبان و تعبیرات،    تفاوت های آشکاری با غزل گذشته دارد. غزل سرایان معاصر به جای مضامین تکراری و ترکیبات ملال آور از ترکیبات دلنشین و نو سود جسته اند. از جانب دیگر امین پور با کاربرد قالب سپید و نیمایی در شعرش به موفقیتی نوین دست یافته است. هدف از این پژوهش بنیادی که به روش کتابخانه ای انجام شده است،شناسایی و نمایاندن برجستگی های ذهنی و فکری امین پور بر پایه ی اخلاق و عرفان با زیربنای حماسی است که منجر به شناساندن سبک خاصّ شاعر می شود. در مقاله ی حاضر به معرفی ذهن خلّاق و تخیّل قوی این شاعر عرفان، اخلاق و حماسه پرداخته شده است و مؤلفه هایی از مضامین شعرقیصرامین پور مانند عشق، وطن، مقاومت، پاسداشت ارزش های دفاع مقدس و بزرگداشت نهضت های آزادی بخش مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Love to Human and Homeland and Resistance in Gheysar Amin Pur’ s Poems

چکیده [English]

      In the domain of Islamic Revolutionary poetry, many poets have grown.  Gheysar Aminpour, undoubtedly, is a successful poet among his contemporaries. He is successful both for humanity and mystical concepts and for social concepts. He can be considered the founder of Ashouraei literature and modern religious lyric.
      Modern lyric was developed under the influence of modern poetry on classical lyric. This kind of lyric has clear differences and dictions from classical one. Modern poets have employed modern and tranquilizing concepts instead of boring and repetitive ones.  Aminpour, in addition, benefits from Nimaie and blank verse in his poems. This library article attempts to show Gheysar Aminpour's ethical and mystical characteristics so as to reveal his special style. To do so, some elements in his poems such as love, homeland, resistance, preserving the values of the Holy Defense and commemoration of freedom movements are investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sufism
  • moral
  • modern lyric
  • blank verse
  • mind
  • Language
  • Gheysar Aminpour
1- افشین وفایی، محمد(1386) صدشعرازاین صدسال. تهران: سخن.

2- امین پور،قیصر(1367)نفس­صبح. چاپ­اول 1367. چاپ­دوم 1374.تهران: سروش(انتشارات صدا و سیمای جمهوری ایران).

3- -----------------(1372) آینه های ناگهان. چاپ اول. تهران: مروارید

4- ----------------(1385) شعر کودکی. چاپ اول. تهران: مروارید.

5------------------(1385) مثل چشمه. مثل رود. تهران: انتشارات سروش.   

6- ---------------(1386) گل ها همه آفتابگردانند. چاپ هشتم. تهران: مروارید.

7-----------------(1386) دستور زبان عشق. چاپ سوم. تهران: مروارید.

8----------------- (1386)گزینه اشعار. چاپ یازدهم. تهران: مروارید.                  .

9- ترابی، ضیاءالدّین (1381) مشک و، شقایق. قم: مؤسسة فرهنگی سماء.

10- وزارت ارشاد اسلامی (1362) شعر جنگ. چاپ اول. تهران.

11- دیچز، دیوید (1369) شیوه های نقد ادبی. ترجمه محمد تقی صدیقانی و غلامحسین یوسفی. چاپ دوم. تهران: علمی.

12- روزبه، محمدرضا (1379) سیرتحول، غزل فارسی. چاپ اول. تهران: روزنه.

13- زرقانی، سیدمهدی (1383) چشم اندازشعرمعاصرایران. تهران: نشرثالث.

14- زرین کوب، عبدالحسین(1346) شعربی دروغ, شعربی نقاب. تهران: انتشارات علمی.

15- شریفیان، مهدی (1384) ذهن و زبان سیمین بهبهانی مجله ی زبان و ادبیات فارسی. شماره چهارم. سیستان و بلوچستان: مرکز نشریات علمی دانشگاه.

16- شمیسا، سیروس (1374) سبک شناسی شعر. تهران: فردوس.

17- شفیعی کدکنی، محمدرضا (1383) ادوارشعرفارسی. تهران: انتشارات سخن.

18- علی پور، مصطفی (1378) ساختار زبان شعر امروز. چاپ اول. تهران: فردوس.

19- فتوحی، محمود (1387) بلاغت تصویر. تهران: انتشارات سخن.

20- کریم خانی، مسعود (1383) شعر نیمایی از نیما یوشیج تا سیمین بهبهانی. نشریه ی واژه. شماره3.

21- مشیری، مهشید (1373) زبان، فرهنگ، ترجمه. تهران: البرز.

22- نیکوبخت، ناصر و سید علی قاسم زاده (1384) زمینه های نمادین رنگ در شعر معاصر. نشریه ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان. دورة جدید. شمارة18.

23- هال، جیمز(1380) فرهنگ نگاره ای نمادها در هنرشرق و غرب. ترجمه ی رقیه بهزادی. تهران: فرهنگ معاصر.