مقایسه احساسات جوزف کنراد، ای.ام.فورستر، جلال آل احمد و اقبال لاهوری نسبت به بی عدالتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2009.933

چکیده

مطالعه و پژوهش در متون فرهنگی و نتایج تفسیری که از واکاوی ساختارهای احساسی و ارجاعات درون متنی آنها حاصل می گردد، همواره مورد توجه پژوهشگران و صاحبنظران علوم انسانی و منتقدان ادبی بوده است.آثارمنتخب منثور و منظوم این نویسندگان غربی و شرقی، عمدتا احساس‌گرا، سرشار از عشق‌ و زیبایی‌ و ملهم‌ از عواطف‌ درونی آنها است. به همین دلیل، با وجود آنکه این آثاراز لحاظ شیوه­ی
نگارش با یکدیگر متفاوتند، جملگی آنان از حیث مضمون شباهت بسیاری به اشعار غنایی دارند. هدف از این تحقیق، بررسی نهادهای ادبی همچون شعر و رمان به عنوان صورت های فرهنگــی مختلف گرفته از حس درونی نویسندگان آنها و در عین حال ارتباط  آنها با گسترش بی عدالتی، تحکیم قدرت و تسلط کشورهای مبدأ یا بزرگشهرهای امپراطوری است. در پژوهش حاضر، روش تحقیق به شیوه­ی اسنادی  است که  با استفاده از منابع کتابخانهای  به بررسی احساسات عدالت خواهانه این نویسندگان در آثار منتخبشان می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که به رغم تفاوت های اساسی در شیوه و لحن این نویسندگان، وجه مشترک آنان در جبهه­گیری بر علیه اروپا محوری و احساس انزجار و تنفر آنها نسبت به گسترش بی عدالتی به سرزمین های پیرامونی می باشد. البته، ذکر این نکته لازم است که در موضع گیری  کنراد و فورستر نسبت به بی عدالتی نوعی دوگانگی  مشهود است که ریشه در باورهای ن‍ژادپرستانه­ی محیط فرهنگی آنان دارد. این امر خود از موارد تفاوت آنها و تمایز فرهنگی این دو نویسنده نسبت به نویسنده­ی شرقی دو است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Joseph Conrad, E.M.Forster, Jalal Ale Ahmad and Iqbal Lahori:Their Feelings of Injustice

چکیده [English]

The study of cultural contexts and the analytic results gained from the emotional structures as well as textual references have always drawn the attention of researchers, literary critics and the scholars of humanities to themselves. The selected prose and poems of these western and eastern writers are mostly emotional, full of love and a constant inspiration to their deep feelings. They are similar to lyrical poems in their common themes while they are written in different styles. Indeed, the concepts such as "Injustice", "Inferiority Complex", "The Oppressor", "The Oppressed", "Sympathy", and "Hatred", "Self and Other" are closely connected with the writers' sublimed feelings of justice and patriotism which are duly reflected in their writings. The study shows that culture and the cultural contexts have a very important role in justifying injustice or at the same time, spreading justice in the world. The researchers have used the comparative method of study based on the materials available in the libraries and the internet.            

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Injustice
  • Cultural Contexts
1- اسحاقیان، جواد (1385) سایه های روشن در داستان های آل احمد. تهران: گل آذین.

2- اقبال لاهوری، محمد(1370) دیوان اقبال لاهوری. به کوشش احمد سروش. چاپ پنجم، تهران: سنایی.

3- ------------(1370) نوای شاعر فردا یا اسرار خودی و رموز بیخودی. چاپ دوم. تهران: موسسه تحقیقات و مطالعات فرهنگی.

4- آل احمد، جلال (1356) غرب زدگی: مجموعه مقاله. تهران: رواق.

5- بالانی، پیوند (1384) بررسی تطبیقی عشق در شعر اقبال و شابی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.

6- بقائی‌ (ماکان‌)، محمد (1382)  لعل‌ رو‌ان‌: شرح‌ و بررسی‌ تطبیقی‌ ‌غزل ها‌ی‌ ‌اقبال‌. تهران: اقبال.

7- حامی دوست، معصومه (1385) بررسی جامعه شناسانه ی داستان های جلال آل احمد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا.

8- خدامی افشاری، رشید (1380) بررسی واقعگرایی در آثار داستانی غلامحسین ساعدی وجلال آل احمد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه تربیت مدرس.

9-دستغیب، عبدالعلی (1371) نقد آثار جلال آل احمد. تهران: ژرف.

10- سعید، ادوارد(1361) شرق شناسی: شرقی که آفریده غرب است. تهران: عطایی.

11---------(1382) فرهنگ و امپریالیسم. تهران: توس.

12- فورستر، ای. ام. (1347) گذری به هند. ترجمه حسن جوادی. تهران: خوارزمی.

13- کنراد، جوزف(1373) دل تاریکی. ترجمه صالح حسینی. تهران: نیلوفر.

15- نحوی، فرهاد (1973) ایده های اخلاقی، اجتماعی و سیاسی ئی.ام.فورستر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه نیس فرانسه.

16- همایونفر، فرشید نجار (1381) بررسی داستان دل تاریکی اثر جوزف کنراد از دیدگاه نقد استعمار گرایانه. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.

17-Crews,Frederick,C(1962)E.M.Forster:The Perils of Humanism. London: Oxford University Press.

18- Jan Mohamed,Abdul,R.(1995)The Economy of Manichean Allegory: The Function of Racial Difference in Colonialist Literature. The Postcolonialist Reader. Ed. Bill Ashcroft, Gareth Griffith, and Helen Tiffin. London: Routledge,18-23.

19- McClure, John, A(1981) Kipling and Conrad. Cambridge, MA: Harvard University Press.

20- Whitman, Walt. Cowley, Malcolm(1954) The Complete poetry and Prose of Walt Whitman . London: Routledge.