دغدغه¬های نیما

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2010.941

چکیده

طرحی که «نیمایوشیج» از «شاعری» ارائه می­داد، یک طرح انتزاعی، آکادمیک و گسسته از زندگی و زمانه­ی او نبود، بلکه طرح زندگی و گزارش احساسات، آرزوها، و آرمان­های مردم معاصرخود بود و از این چشم انداز با سنت­های شاعرانه­ی سرزمین او هیچ‏گونه همانندی نداشت!
پیش از نیما، شیوه­های سنتی شعر فارسی «شاعری کردن» را از پیوند با زندگی و واقعیت­های دردناک آن دور کرده بود و آن را در قرنطینه و قُرق «قدرت های سیاسی» یا «سرمستی­های صوفیانه» یا «عشق­های آتشناک» و یا «دغدغه­های خصوصی شاعران» درآورده بود. یعنی شعر کهن ما بر روی چهار استوانه­ی اصلی بالا رفته بود و اندیشه­ های شاعرانه در پیرامون این چهار محور می­چرخید: «ممدوح»، «معبود», «معشوق»، و «خودِ» شاعر. در روزگار نیما نیز موجه­ترین تفسیرهای شاعری، شعر را وسیله­ی تبیین احساسات و عاطفه­ی درونی شاعر و یا به تعبیر روشــن­تر آزهـای رنگارنگ او می­خواندند، و آن را از ورود درعرصه های زندگی اجتماعی منع کرده بودند! هنر بزرگ نیما فرو ریختن این استوانه­های دیرپای شعر فارسی و دادن جای آنها به انسان روزگار خود بود. در این مقاله دغدغه های نیما در این زمینه به روش توصیفی بیان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nima’s Concerns

چکیده [English]

    The design that Nima presented of “being a poet” was not a subjective, and  academic one which was separate from his life, but  was a design of life and a report of feelings, wishes and desires of his contemporary people, and from this aspect it was quite different from poetic traditions of his homeland.
    Before Nima, traditional approaches of Persian poetry had separated “being a poet” from life and its painful realities and put it in the quarantine of “political power” or “Sufi intoxicatedness”  or “fiery loves” or “poets’ personal concerns”. That is, our classical poetry was based on four main columns and poetic thoughts were turning round these four columns:
  “the praised”, “the deity”, “the beloved” and “the poet himself”. At the time of Nima, even the most accepted poetic interpretations considered poetry as a means of expressing poet’s feelings and internal emotions and had been banned from social life. Nima’s main art was to bring all these classical columns down and replace them with his contemporary human

کلیدواژه‌ها [English]

  • poetry
  • life
  • human
  • concern
  • thought
- انوری ابیوردی, اوحدالدین محمد (1364) دیوان شعر. به اهتمام مدرس رضوی. تهران: علمی وفرهنگی.

2- براهنی، رضا (1358) طلا در مس. چاپ سوم. انتشارات کتاب زمان.

3- بیلقانی،مجیرالدین (1358) دیوان شعر. تصحیح محمد آبادی.تبریز.

4- پورنامداریان، تقی (1378) خانه ام ابری است. تهران: سروش.

5- جعفری، مسعود (1386) سیررمانتیسم درایران. تهران: مرکز.

6- جورکش، شاپور(1385) بوطیقای شعرنو. تهران: ققنوس.

7- حمیدیان، سعید (1381) داستان دگردیسی. تهران: نیلوفر.

8- خامه­ای، انور (1368) چهار چهره. تهران: کتاب سرا.

9- دریاگشت، محمد رسول (1371) صائب و سبک هندی. تهران: نشر قطره.

10- سنایی، ابوالمجد مجدودبن آدم (1362) دیوان شعر. به اهتمام مدرس رضوی. تهران: کتابخانه سنایی.

11- شریعتی، علی (1349) کویر. تهران: توس.

12- صابر، ادیب (بی تا) دیوان شعر. به اهتمام محمدعلی ناصح. تهران: انتشارات علمی.

13- طاهباز، سیروس (1380) کمان دار بزرگ کوهساران. تهران: نشرثالث.

14- فرخی سیستانی (1363) دیوان شعر. به کوشش محمددبیرسیاقی. تهران: انتشارات زوار.

15- مختاری، محمد (1372) انسان درشعرمعاصر. تهران: توس.

16-                     (1379) نیما و شعر امروز. گفت و گو با عباس قزوان چاهی. تهران: توس.

17- مختاری، عثمان (1341) دیوان­شعر. به اهتمام جلال الدین همایی. تهران: بنگاه­ترجمه و نشرکتاب.

18- مسعود سعد (1364) دیوان شعر. تصحیح مهدی نوریان. تهران: انتشارات کمال.

19- نطامی گنجوی, الیاس بن یوسف (1363) کلیات. تصحیح وحیددستگردی. تهران: علمی.

20- همایون کاتوزیان، محمدعلی و... (1386) جستارهایی درباره ی تئوری توطئه در ایران. تهران: نشرنی.

21- یوشیج، نیما (1368) درباره­ی شعر و شاعری. تهران: مهارت.

22-                (1362) نامه ها. تهران: چاپ مهارت.

23-                (1351) ارزش احساسات وپنج مقاله درشعرونمایش. تهران: گوتنبرگ.

24-                (1364) مجموعه ی آثار. تهران: نشرناشر.