مقایسه¬ی عشق درغزل¬های سعدی وشکسپیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2010.947

چکیده

عشق پاسخی به معمای وجود انسان و جوابی کامل به عمیق ترین نیاز او برای غلبه برجدایی و رهایی از زندان تنهایی خویش است. مضمون عشق در غزل شکسپیر به متون ادبی فارسی بسیار نزدیک است. غزل سعدی یکی از بهترین جلوه­گاه­های ظهور عشق است و این عشق را می­توان از جهاتی با عشق شکسپیر مقایسه کرد. شکسپیر از نظر زمانی حدود سه قرن با سعدی فاصله دارد اما از نظر محتوا می­توان شباهت­های قابل توجهی درغزل­های هردو یافت. روش تحقیق در این نوشته، به شیوه­ی مقایسه­ی معنایی است به این شکل که محتوا و مضمون غزل­های شکسپیر با محتوای برخی ابیات غزل­های سعدی مقایسه شده­است. طیّ مطالعه­ی اجمالی غزل­های عاشقانه­ی سعدی و غزل­های شکسپیر شباهت­های معنایی و مفهومی قابل­توجهی ملاحظه­ شد. ابتدا شباهت­ها و سپس تفاوت­ها دسته­بندی شده­است. با توجه به این­که تعداد غزل­های شکسپیر نسبت به غزل­های سعدی کم­تر است، بسامد تکرار یک مفهوم در غزل­های سعدی بیشتر مشاهده­ شد، به این دلیل در متن، گاه چندین شاهد مثال از سعدی در برابر یک یا احیاناً چند شاهد مثال از شکسپیر آورده­ شده است. شایان ­ذکر است که امکا ن­ مقایسه و بررسی تمام غزل­های سعدی و شکسپیر در این مجال نبود و این نوشته، می­تواند چشم­انداز روشنی برای پژوهش­های بیشتر باشد.                          
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of love in Shakespeare and in Sa'di’s Sonnets

چکیده [English]

     Love is a reply to the riddle of human’s existence and a complete answer to his most profound need, for overcoming separation and liberation from loneliness prison. The concept of love in Shakespeare’s sonnets is very close to Persian literary texts. Sa’di’s sonnets are of the best love manifestations, and this love can be compared with that of Shakespeare. Chronically, Shakespeare is nearly three centuries far from Sa’di, but regarding content, there are remarkable resemblances in their sonnets.
This study was conducted in a meaning comparison approach aiming at comparing content and concept in Shakespeare’s sonnets with that of S’di’s. Some remarkable similarities were observed regarding meaning content between Shakespeare and Sa’di’s sonnets. First similarities and then differences were classified. Since the number of Sa’di’s sonnets is bigger than that of Shakespeare, the frequency of a single concept is higher in Sa’di’s sonnets; therefore, several examples from Sa’di are compared with one or a few examples from Shakespeare. Finally, it should be mentioned that this manuscript does not afford to cover all Sa’di and Shakespeare’s sonnets; however, it can be a clear perspective for more studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shakespeare
  • Sa’di
  • Love
  • lyric sonnet
- افلاطون (1334) پنج رساله. ترجمه محمود صناعی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتب.

2- حدیدی، جواد (1373) از سعدی تا آراگون. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

3- خانلری، زهرا (1375) فرهنگ ادبیات جهان. تهران: انتشارات خوارزمی.

4- دراپر، جان. «شکسپیر و ایران». ترجمه محمد کریم اشراق. مجله­ی کلک. شماره­ی 71 و 72. 1374. صص: 175 -169.

5- سعدی، مصلح­الدین (1385) کلیات سعدی. تصحیح محمد علی فروغی. تهران: هرمس.

6- شکسپیر، ویلیام (1380) غزل­های شکسپیر. شرح اشعار محمد همایون­وش. ترجمه­ی منظوم بهنام مقدم(م. رها). تهران: نقش و نگار.

7- صبور، داریوش(1349) عشق و عرفان و تجلی آن در شعر فارسی. تهران: چاپخانه­ی بانک ملی ایران.

8- صورتگر، لطفعلی(1320) تاریخ ادبیات انگلیس. تهران: مؤسسه­ی امیر کبیر.

9- فروم، اریک (1366) هنر عشق ورزیدن. ترجمه سعداله علیزاده. بی­جا: انتشارات گلشایی.

10- مانوکیان، ستراک (1371) کاغذ زر. ادبستان. شماره­ی 34. صص: 51-44.

11- مینوی، مجتبی(1333) پانزده گفتار در باره­ی چند تن از رجال ادب اروپا (از اومیروس تا برنارد شاو). تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 

12- هریسون، جی. بی (1367) آشنایی با شکسپیر. ترجمه منوچهر امیری. تهران: انتشارات سروش.

13- مدی، ارژنگ (1371) عشق در ادب فارسی. تهران: مؤسسه­ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه).

14- یوحنان، جان دی (1385) گستره شعر فارسی در انگلستان و امریکا. ترجمه احمد تمیم­داری. تهران: روزنه.

15. Richard Simpson.(1868).  An introduction to the philosophy of Shakespea’s Sonnetns . London. N. Trubner and co, 60 paternoster Row.

16. Shakespear Wiliam. (2004). The Complete Words. Published by Geddes & Grosset, David Dale, House. New Lanark. ML11 9DJ. Scotland.