مقایسه ی محتوایی لیلی و مجنون نظامی و فراق نامه ی سلمان ساوجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2011.957

چکیده

مقاله­ی حاضر به منظور بررسی و مقایسه­ی لیلی و مجنون نظامی و فراق نامه­ی سلمان ساوجی، به شیوه­ی کتابخانه­ای نوشته شده است و یافته های پژوهش به شکل توصیفی و تحلیلی ارائه شده است.
لیلی و مجنون نظامی، بی شک، یکی از شاهکارهای غنایی ادب ایران و جهان است. چنین اثر ژرفی در کنار التذاذ هنری حاصل از آن، توانایی آن را دارد که همواره مورد بازاندیشی و تأمل قرار گیرد تا بدین وسیله بتوان باژرف اندیشی وغور در ساختمان، محتوای درونی و سایر توان های ساختاری نهفته در آن، موارد ارزشمندی را یافت. 
هدف از تدوین این مقاله آن است که داستان " لیلی ومجنون " نظامی و" فراق نامه­ی" سلمان ساوجی از نظر محتوایی با هم مقایسه شود؛ از آن جایی که سلمان ساوجی از مقلدان نظامی محسوب  می­شود مقاله تلاش دارد تا تاثیرات نظامی بر فراق نامه را تبیین نماید. به همین دلیل محور کلی این مقاله بررسی امکانات ساختاری نهفته دراین دو اثراست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A content comparison of Leyli & Majnun by Nizami , and Feraqnameh by Salman Savojis

چکیده [English]

The present story was developed to analyze and compare Leyli & Majnun by Nizami , and Feraqnameh by Salman Savojis. The findings are presented in a descriptive-analytical fashion.
  Undoubtedly, Leyli & Majnun , composed by Nizami , is one of Iran’s , and actually , the world’s rich literary masterpieces . As a deed and rich literary work , which offers an artistic pleasure , it has the potential to be contemplated and pondered several times .Therefore, through these devices and a close focus on its formal structure , intrinsic content , the rhetoric discourse in its texture , added to all the other concealed structural potentialities within it , the reader can discover valuable points in it . For this reason, this article is devoted to surveying the concealed structural and formal potentialities within Leyli & Majnun and Feraghnameh. And since Savoji is a follower of Nizami, this paper tries to reveal Nizami’s deep impact on Savoji’s Feragnmeh both in content and style .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nizami
  • Leyli & Majnum
  • Salman Savoji
  • Feragnameh
  • Form
  • content
1- ابوالفرج اصفهانی (1383 ق) الاغانی. لبنان: بیروت. دارإحیای التراث العربی.

2- ابن الندیم، محمدبن اسحاق(1348ق) الفهرست. مصر: المطبعه الرحمانیه.

3- ابن قتیبه الدینوری (1370 ه.ق) الشعروالشعراء. تحقیق احمد محمد شاکر. القاهره.

4- اته، هرمان (2536) تاریخ ادبیات فارسی. ترجمه رضازاده شفق. تهران: ترجمه ونشرکتاب.

5- بورگل، ی.ک(1370) منظومه عاشقانه. ترجمه فرزانه طاهری. نشردانش. س یازدهم،ش 6، مهروآبان،

6- جاحظ(1384) رسائل جاحظ. تحقیق عبدالسلام محمد هارون. مصر: مکتبه الخانجی.

7-------------(1357) کتاب الحیوان. تصحیح عبدالسلام محمد هارون. مصر: مکتبه مصطفی البابی الحلبی.

8-----------(1380) البیان والتبیین. تصحیح عبدالسلام محمد هارون. مصر: مکتبه الخانجی.

9- حافظ شیرازی، شمس الدین محمد(1363) دیوان. به کوشش ابوالقاسم انجوی. سازمان انتشارات جاویدان.

10- ریپکا،یان( 1354) تاریخ ادبیات. ترجمه عیسی شهابی. تهران: انتشارات گوتمبرگ.

11- زرین کوب، عبدالحسین (1363) پیرگنجه در جستجوی ناکجاآباد. تهران: سخن.

12- سبحانی، توفیق(1377) تاریخ ادبیات 2. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

13- سجادی، ضیاء الدین(1372) لیلی و مجنون در قرن ششم هجری و لیلی و مجنون نظامی. مجموعه مقالات نهمین کنگره تولد نظامی. به اهتمام منصور ثروت. تبریز: دانشگاه تبریز.

14- سلمان ساوجی(1367) دیوان سلمان ساوجی. به تصحیح عباس علی وفایی. تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخرفرهنگی.

15- سیدحسینی، رضا(1376) مکتب های ادبی. جلد اول. تهران: انتشارات نگاه.

16- شمیسا، سیروس(1380) سیر غزل در شعر فارسی. تهران: فردوس.

17- شمیسا، سیروس(1383) انواع ادبی. تهران: فردوس.

18- صفا، ذبیح الله(1366) تاریخ ادبیات در ایران. جلدسوم. بخش دوم. تهران: فردوس.

19- کراچکوفسکی، ا. ا. (1373) لیلی ومجنون. ترجمه کامل احمدنژاد. تهران: زوار.

20- مشفق، منصور(1336) دیوان سلمان ساوجی. با مقدمه تقی تفضلی: تهران.

21- مولوی، جلال الدین محمد(1366) مثنوی معنوی. جلد اول. تصحیح نیکلسون. تهران: انتشارات مولی.

22- ناصرخسرو(1350) سفرنامه. به کوشش نادر وزین پور. تهران: چاپخانه سپهر با همکاری انتشارات فرانکلین.

23-  نظامی، الیاس بن یوسف (1363) لیلی و مجنون. جلد اول. به تصحیح وحید دستگردی. تهران: موسسه مطبوعاتی علمی.

24-------------------(1369) لیلی و مجنون. به تصحیح برات زنجانی. تهران: دانشگاه تهران.

25- یاحقی، محمدجعفر(1369) فرهنگ اساطیر. موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی و سروش.