نقد و بررسی درون مایه های شعر محمد زُهَری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2011.958

چکیده

محمد زهری، یکی از چهره­های شاخص شعری دردوره معاصر است. وی از جمله شاعران نو پردازی است ­که بین دهه های 1330 تا 1350 یکی از درخشان­ترین دوره­های شعر فارسی را رقم زدند، این دوره یکی از مهم ترین و شکوفاترین دوره­های شعر نو در ایران محسوب می­شود. مضامین بیشتر شعرهای او را عشق و اجتماع­ تشکیل می­دهد که بر حول محورهای فکری از جمله تنهایی، یأس و نومیدی، یافتن امید در دل نومیدی و .... می­چرخد. تأثیر رویدادهای تاریخی، اقتصاد نابسامان، نبودن رفاه اجتماعی، آزادی و استقلال در کشور و همچنین تأثیر و نفوذ مکاتب ادبی اروپایی چون رمانتیسم، سمبولیسم و .... از مجموعه عواملی است که شرنگ یأس و تنهایی و مرگ را در کام شاعر ریخته و سبب سرخوردگی و یأس شاعر از زندگی شده است. در این مقاله سعی شده است که درون مایه­ی اشعار شاعر  همراه با تشریح محورهای فکری به روش توصیفی و تحلیلی مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Themes of Mohammad Zohari's Poetry

چکیده [English]

Mohammad Zohari is a contemporary prominent poet. He is one of the innovative poets who produced a flourishing poetic period in 1330s – 1350s. This period is considered as one of the best and the most promising periods of modern poetry in Iran.
  Most of his poems include the themes of love and society that rotate round thinking axes such as despair and hopelessness, discovering hope within hopelessness and etc.
  The impact of historical events, disordered economy, lack of social welfare, freedom and independence in Iran, as well as, the effect and influence of symbolism … are the major reasons for the disappointment and loneliness and death preoccupation in his poetry and have caused the poet's hopelessness of life. This study investigates the themes of his poetry along with explanations of his thinking axes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mohammad Zohari
  • poetry
  • theme
  • thinking axes
1- آرین پور، یحیی (1382) از صبا تا نیما. چاپ هشتم. تهران: خاشع.
2- آژند، یعقوب (1363) ادبیات نوین ایران. چاپ اول. تهران: امیر کبیر.
3- امین پور، قیصر (1383) سنت و نوآوری در شعر معاصر. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
4- براهنی، رضا (بی تا) جنون نوشتن. تهران: شرکت انتشاراتی رسام.
5- حقوقی، محمد (1368) شعر و شاعران. چاپ اول، بی جا: نگاه.
6- زرقانی، سید مهدی (1384) چشم انداز شعر معاصر ایران. تهران: ثالث.
7- زهری، محمد (1353) مشت در جیب. الف، چاپ دوم. تهران: سازمان انتشارات اشرفی.
8--------------(1353) برگزیده­ی اشعار. ب، تهران: بامداد.
9--------------(1381) برای هر ستاره. چ، نخست. تهران: نشر توس.
10- شفیعی کدکنی، محمدرضا (1383) ادوار شعر فارسی­از مشروطیت­تا سقوط­ سلطنت.تهران: سخن.
11- شکیبا، پروین (1370) شعر فارسی از آغاز تا امروز. چاپ اول. تهران: هیرمند.
12- کلیاشتورینا، ورا. ب (1380) شعر نو در ایران. ترجمه همایونتاج طباطبائی. تهران: نگاه.
13- لنگرودی، شمس (1377) تاریخ تحلیلی شعر نو. جلد 2. تهران: نشر مرکز.