تکرار در معانی عاطفی و زبان هنری غزلیات سعدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2012.966

چکیده

توالی و نظم منطقی بین اشیا و رویدادها در عرصه های مختلف و به خصوص حوزه ی خیال، زیبایی و گیرایی خاصی را به دنبال دارد. وجود تکرار  در  ساخت  و فرم شعر، ارزش زیباشناختی شعر را دو چندان می سازد به ویژه اگر تکرار در شعر شاعری خلاق و نو آفرین همچون سعدی رخ داده باشد.  این مقاله با روش تحلیل بسامدی به بررسی تکرار در معانی عاطفی، تصاویر، کنایات و همچنین  موسیقی  غزلیات سعدی می پردازد. هدف از نگارش این مقاله نشان دادن موارد تکرار در غزلیات شاعر و همچنین بیان این مطلب است که تکرار در اشعار وی نه تنها باعث ایستایی و رکود شعری نشده است بلکه این تکرار نمایش معنایی و عینیت عاطفی کلام او را بالا برده است
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Common Lyrical Themes in Naser Khosrow and Motanabbi

چکیده [English]

In order to know literature history deeply and accurately and to visualize its changes and their reasons, studying comparative literature is an essential. Since through this one can discovers the roots of all influential thinking movements of a nation. Comparative literature deals with studying factors of transition of literature from one culture to another, different genres, literary concepts and issues and influence of a poet or a writer in other nations’ literature. In addition to social and historical advantages, to study each of the above- mentioned branches can portray a deep understanding of national literature and clarify the history of thoughts and literary contents. An age old research in comparative literature which is known as plagiarism ‘ or Seraqaat’ in old Islamic poetry is to compare and contrast the works of two poets or authors and find out in what aspects they have affected each other. An outstanding Arab poet who has always been the focus of attention of Persian poets and whose work is fraught with philosophical problems as well as parables is the well-known fourth century poet called Motanabbi. This paper follows the theory that Naser Khosrow who belonged to the courtiers of the time, for whom a high skill in Arab poetry was necessary, was familiar with the poetry of Motanabbi. Finally, this study reveals that some of the contents Naser Khosrow used in his poems are adaptations from Motanabbi' s book of poems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative literature
  • common themes
  • poetry
  • Ode
  • affectivity
  • Naser Khopsrow
  • Motanabbi
1- خانلری، پرویز(1345)وزن شعر فارسی.تهران : بنیاد فرهنگ ایران

2- خواجه نصیرالدین طوسی (1369) معیارالاشعار. تصحیح جلیل تجلیل،تهران : ناهید

3- رستگار فسایی،منصور (1353)تصویر آفرینی در شاهنامه ی فردوسی شیراز:کورش

4- سعدی ،مشرف الدین (1365)کلیات. تصحیح محمد علی فروغی،چاپ  ششم،تهران : امیرکبیر

5-شفیعی کدکنی ، محمد رضا ( 1368 ) صور خیال در شعر فارسی . تهران : آگاه

6- ------------------(1373) موسیقی شعر. چاپ چهارم، تهران : آگاه

7- شمیسا، سیروس(1379) آشنایی با عروض و قافیه. چاپ شانزدهم ، تهران : فردوس

8 -------------- (1373) سیر غزل در شعر فارسی . چاپ چهارم، تهران : فردوس

9-فضیلت، محمود (1383) آهنگ شعر فارسی .چاپ دوم ،تهران : سمت

10- کامران ، ماشاء الله (1383) حافظ و قواعد قافیه و ردیف . ماهنامه حافظ ، شماره هشتم صص41-45 

11- محسنی ، احمد(1382) ردیف و موسیقی شعر .مشهد :دانشگاه فردوسی

12- میرزانیا ،منصور (1382)فرهنگ نامه کنایه. تهران : امیر کبیر

13- وحیدیان کامیار، تقی (1383) زبان چگونه شعر می شود .مشهد : دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

14  -------------- (1373)تکرار در زبان خبر و تکرار در زبان عاطفی. یادنامه علی محمد رجایی بخارایی ،شماره سوم و چهارم صص1084-1124

15- وطواط، رشیدالدین (1362)حدائق السحر فی دقایق الشعر.تصحیح عباس اقبال، تهران : طهوری سنایی