جلوه های رمانتیسم در شعر مقاومت سیدحسن حسینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2012.972

چکیده

سیدحسن حسینی یکی از شاعران بسیار توانای معاصر است که بخش عمده ای از اشعار خود را به توصیف دلاوری های مردانه ی فرزندان این سرزمین در عرصه ی پایداری و مقاومت اختصاص داده است. بر غالب این اشعار اصول حاکم بر مکتب رمانتیسم حاکم است؛ امّا حسینی در سایه ی اعتقادات مذهبی، آرمان های انقلابی و تعهّدات اجتماعی خویش، اندیشه ها و مضامین رمانتیکی را تعالی بخشیده و درونمایه هایی بر آن ها افزوده است که همگی در خدمت به تصویر کشیدن خون و شرف و نبرد   جاودانه ی حق و باطل می باشند. حسینی رمانتیسمی انتقادی - اجتماعی دارد. وی از بسیاری از مظاهر زندگی مدرن انتقاد می کند و معتقد است که عشق، انسانیت،پاکی، سادگی و حقیقت زندگی در این عصر گم شده است. این مقاله به روش تحلیل محتوا به بررسی جلوه های این مکتب ادبی در شعر شاعر می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Romantism Aspects in Seyyed Hasan Hoseini s Poem

چکیده [English]

Seyyed Hasan Hoseini is one of the so mighty contemporary poets who has allotted the major part of his poems to describing the manly braveries of this land s descendants in resistance field. The prevailing principles of romantism dominate over most of his poem. however he has elevated the romantic contents and added such themes that all serve to depict blood dignity and the eternal struggle of right and wrong thanks to his religous beliefs revolutionary ideas and social commitments. He has a social - critical romantism. He criticizes many aspects of modern life and believes that love humanity purity simplicity and truth of life have been lost in this era. He feels sorry for us who have deviated from following the martyrs path and preserving their values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • romantism seyyed Hasan Hoseini resistance literature idealism love death remembering nature
1- قرآن کریم

2- الحاوی، ایلیا (1998) الرّمانسیه فی الشعرالغربی والعربی. الطبعة الثامنة. بیروت: دارالثّقافه.

3- امیری خراسانی (1387) نامه ی پایداری. مقالات دومین کنگرۀ ادبیات پایداری. کرمان: اداره ی کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس و دانشگاه شهید باهنر کرمان.

4- بصیری، محمدصادق (1388) سیر تحلیلی شعر مقاومت در ادبیات فارسی. کرمان: انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان.

5- ترابی، ضیاءالدین (1384) شکوه شقایق. قم: انتشارات سماء قلم.

6- جعفری جزی، مسعود (1378) سیر رمانتیسم در اروپا. تهران: نشر مرکز.

7- -----------------(1386) سیر رمانتیسم در ایران از مشروطه تا نیما. تهران: نشر مرکز.

8- حسینی، سیدحسن (1386) شاعری در مشعر. تهران: نشر تکا.

9--------------------- (1387) گنجشک و جبرئیل. چاپ هشتم. تهران: نشرافق.

10- ------------------(1385) همصدا با حلق اسماعیل. چاپ دوم. تهران: انتشارات سورۀ مهر.

11- داد، سیما (1371) فرهنگ اصطلاحات ادبی. تهران: انتشارات مروارید.

12- زرین کوب، حمید (1358) چشم انداز شعر نو فارسی. تهران: انتشارات توس.

13- زرین کوب، عبدالحسین (1369) نقد ادبی. 2جلد. چاپ چهارم. تهران: امیرکبیر.

14- سیدحسینی، رضا (1384) مکتب های ادبی. چاپ سیزدهم. تهران: انتشارات نگاه.

15- شپرد، آن (1375) مبانی فلسفی هنر. ترجمه ی علی رامین. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

16- شفیعی کدکنی، محمدرضا (1383) ادوار شعر فارسی. چاپ دوم. تهران: انتشارات سخن.

17- فورست، لیلیان (1375) رمانتیسم. ترجمه ی مسعود جعفری جزی. تهران: نشر مرکز.

18- کافی، غلامرضا (1387) ویژگی های مشترک شعر مقاومت در ادبیات ایران و جهان؛ نامه ی پایداری. به کوشش احمد امیری خراسانی. مقالات دومین کنگرۀ ادبیات پایداری. کرمان: اداره ی کل حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و دانشگاه شهید باهنر کرمان.

19- کاکایی، عبدالجبّار (1380) بررسی تطبیقی موضوعات پایداری در شعر ایران و جهان. تهران: نشر پالیزان.

20- لینکلیتر، آندرو (1385) آرمان گرایی و واقع گرایی. ترجمه ی لی لا سازگار. تهران: نشر وزارت امور خارجه.

21- مولوی، جلال الدین محمد (1367) کلیات شمس. چاپ دوازدهم. تهران: انتشارات امیرکبیر.

22-------------------------(1363) مثنوی. تصحیح رینولد الین نیکلسون. تهران: انتشارات مولا.

23- میرصادقی، میمنت (بی تا) شناخت مکتب های ادبی جهان. تهران: رمانتیسم.

24- نادمی، سیداحمد (1387) شمشیرباستانی شرق؛ یادنامه سید حسن حسینی. تهران: انتشارات هنر و رسانه.