محب و محبوب، منظومه ی غنایی نفیس و ناشناخته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2012.974

چکیده

با وجود آنکه در سال های اخیر بسیاری از نسخه‌های خطی به واسطة پژوهشگران تصحیح و چاپ  کرده اند ولیکن کم نیست آثاری که هنوز در گوشه و کنار کتابخانه‌های مختلف دنیا در زاویه ی گمنامی به سر می‌برد. یکی ازاین نسخه‌های نفیس و منحصر به فرد، منظومه‌ای است در قالب مثنوی در شرح عشق و عاشقی به شیوه ی ده نامه سرایی که یکی از شیوه‌های معمول ادب فارسی به ویژه در قرن هشتم هجری است. یگانه نسخه‌ای که از این منظومه ی غنایی به جای مانده و یا تا کنون یافت شده ، نسخه‌ای است که در کتابخانه ی توبینگن برلین نگهداری می‌شود و تاکنون تصحیح و چاپ نگردیده و ناشناخته باقی مانده است . این پژوهش بر آن است تا برای نخستین بار به معرفی این منظومه ی نفیس متعلق به قرن هشتم هجری که از جهت ادبی دارای ارزش فراوانی است ، بپردازد . روش تحقیق نیز به صورت اسنادی – تحلیلی است. بدین ترتیب که سعی گردید پس از تهیه ی فیلمی از تنها نسخه ی موجود و بازخوانی آن نسخه، این منظومه ی نفیس که به روش دیگر ده نامه‌های ادب  فارسی ، با بافت و ساختی گوناگون سروده شده است ، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد . 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moheb and Mahboob , a precious unknown lyrical long poem

چکیده [English]

In spite of the fact that many manuscript copies have been edited and published , there are still some works in different librearies across the world which have recieved no attention.one of this manuscript copy is a presious one in the form of Mathnavi about love and making love.the style of this long poem is like Dah Name Sarraie, one of the common style in the eighth century. The only remaining manuscrip copy from this long lyrical poem is in the Toubingen library, Berlin. This copy hasnt yet edited or published and remained unknown. The present research tries to introduce this preciuos long poem belongng to eighth century. The methodology of research is analysis- documantry . therefore , an attempt has been made after making a micro film from the only remaining copy and then analyse it

1- آربری، آرتورجان (1941) فخرالدین عراقی. شاعر متصوف ایرانی. مجله روزگار نو. شمارة اول .  

2- اختیار (بی‌تا ) محب و محبوب. نسخه ی خطی متعلق به کتابخانه ی توبینگن برلین. فلیم شماره ی 50 کتابخانه مجتبی مینوی.

3- باقری، مهری (1357) روح‌العاشقین. ده نامه ی شاه شجاع نشریه دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی تبریز.

4- -------- (1388) ده‌نامه ی روح‌العاشقین. چشم‌اندازی بر وقایع عصر حافظ. تهران: نشر قطره.

5- خان محمدی، علی‌اکبر (1378) ده نامه سرایی. نشریه گلچرخ. شمارة 21. ادیبهشت و خرداد.

6- دانش پژوه، محمدتقی و ایرج افشار(1374) فهرست واره ی کتابخانه مینوی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .

7- صفا، ذبیح الله (1373) تاریخ ادبیات ایران. تهران: انتشارات فردوس.

8- عیوضی، رشید (1354) ده نامه‌گویی در ادب پارسی و ده نامه ی حریری. نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز. شماره مسلسل 116 .

9- مینوی، مجتبی (1334) ویس و رامین. مجله سخن. دوره ی ششم. شماره ی اول .