عشق و امید در شعر برخی از شاعران معاصر ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2011.988

چکیده

عشق و امید از مضامینی است که همواره در شعر شاعران ایرانی مطرح شده است. کارکرد این   واژه ها در سلامت روانی جامعه و ایجاد زندگی سالم و بدون دغدغه مؤثر است، بویژه در جوامع پر از گرفتاری و تنش امروز، خوشبینی و امید به عنوان کیفیتی اساسی و ارزشی می تواند زیر بنای رفع بسیاری از موانع و معضلات زندگی باشد. با توجه به این مهم، نگارنده بر آن است در این مقاله به تلاش های شاعران معاصر که با گسترش این ارزش ها توانسته اند از آفاق انسان دوستی فرهنگ کهن ما را به چشم اندازهای انسانی جدید پیوند دهند، بپردازد و گوشه ای از افکار و اشعار آنان را در برابر ناامیدی و انفعال و نفـی حرمت ها و فروداشت هـا بنمایاند. روش تحقیق در این مقالــه بررسی و تحلیـل اشعـار امیـد بخش آن دسته از شاعران معاصر است که با وجود تمام ناگواری ها و تلخکامی های خود، برای لحظاتی مخاطبان خویش را به گلزار فرح بخش امید هدایت نموده اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Love and Hope in the Verses of Some of the Iranian Contemporary Poets

چکیده [English]

Love and hope are among the themes which have always been expressed in the poetry of Iranian poets. The use of such words is effective on the psychological hygiene of the society and on the creation of a healthy and undisturbed life .The effect of optimism and hopefulness as essential and ideological qualities can be the basis for the removal of many obstacles and complexities particularly in the nowadays societies that are full of tensions and preoccupations. With respect to such Important themes as love and hope. The writer of the present article tries to show how contemporary poets have been able to improve the values and to create new and modern humanisitic landscapes by the assistance of philanthropic culture of the ancient Iran. For this purpose, some of their verses reflecting their thoughts in confrontation with despair, passivity and dishonor have been presented. The method of research in this study is the explication and analysis of optimistic verses of those contemporary poets who despite all hardships and failures of their own, have directed their readers, though for a short time, to the merry flower – garden of hope .

کلیدواژه‌ها [English]

  • verse
  • Love
  • Hope
  • contemporary
  • Man
 

1- ابومحبوب، احمد(1382) گهواره ی سبز افزا. زندگی و شعر سیمین بهبهانی. تهران: ثالث.

2- اخوان ثالث، مهدی (م. امید) (1369) گزینه اشعار. تهران: انتشارات مروارید.

3- بهار، محمد تقی(1382) دیوان اشعار. تهران: نشر آزاد مهر.

4- بهبهانی، سیمین(1379) کلید و خنجر. تهران: سخن.

5- بهبهانی، سیمین(1384) منتخب هفت دفتر شعر. تهران: سخن.

6- بهفر، مهری(1381) عشق در گذرگاههای شب زده. تهران: هیرمند.

7- حریری، ناصر(1367) هنر و ادبیات امروز(گفت و شنودی با محمود شرف آزاد تهرانی). چاپ دوم. انتشارات کتاب سرای بابل.

8- حسینی، صالح (1379) نیلوفر خاموش. نظری به سهراب سپهری. چاپ اول. مشهد: انتشارات دیبا.

9- دهباشی، علی(1384) زنی با دامنی شعر. تهران: نگاه.

10- سپهری، سهراب (1368) هشت کتاب. تهران: نشر طهوری.

11-                       (1381) هشت کتاب. تهران: نشر طهوری.

12-                      (1387) خانه دوست کجاست. تهران: نشر مرسل.

13- شاملو، احمد (1380) مجموعه آثار دفتر یکم: شعرها. تهران: انتشارات زمانه.

14- شاملو، احمد (1388) پژواک شعر نو. تهران: انتشارات پاپریک.

15- شریفیان، مهدی (1387) گردش سایه ها. همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.

16- شمیسا، سیروس(1376) نگاهی به فروغ. تهران: مروارید.

17- فرخ زاد، پوران (1381) کسی که مثل هیچ کس نیست. تهران: کاروان.

18- فرخ زاد، فروغ (1381) دیوان شعر. تهران: دنیای تمدن سبز.

19-                   (1383) تولدی دیگر. مترجم اسماعیل سلامی. تهران: زبانکده.              

20- کاظمی، مرتضی (1378) باغ بی برگی (یادنامه مهدی اخوان ثالث(م. امید)). ویرایش 2. تهران: انتشارات زمستان.

21- کلیاشتورینا، ورا.ب (1380) تاریخ تحلیلی شعر نو. تهران: نشر نگاه.

22- مختاری، محمد(1371) انسان در شعر معاصر. تهران: انتشارات توس.

23- نیما یوشیج (1383) مجموعه کامل اشعار. به اهتمام سیروس طاهباز. تهران: انتشارات نگاه.

24- یزدانی، زینب (1378) زن در شعر فارسی. تهران: فردوس.

25- یوسفی، غلامحسین(1373) چشمه ی روشن. تهران: علمی.