تجربیات شاعرانه‌ی سید علی صالحی در سه دفترِ شعر او

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2013.1020

چکیده

ادب غنایی با احساسات شاعر سر و کار دارد و  عبارت است از انعکاس تجربیات عاطفی و درونی او در کلام هنری که باعث انگیزش و تاثّر خواننده می‌گردد. در ادب غنایی شاعر یا نویسنده خویشتنِ خویش را بیان می‌کند و ضمن آن به بیان عواطف و احساسات خود نسبت به زندگی و طبیعت می‌پردازد. بنابراین هر سخنی را که ریشه در ژرفای احساس هنرمند داشته باشد و بتواند تاثیری عمیق بر عواطف مخاطب بگذارد، می‌توان در زمره‌ی ادب غنایی جای داد. در این نوشتار احساسات فردی و شاعرانه‌ی سید علی صالحی، یکی از شاعران معاصر ایران  مورد بحث و بررسی قرار گرفته است تا از این طریق با افق معرفتی و دلالتی او بیشتر و بهتر آشنا شویم. روش کار ما در این نوشتار شیوه‌ی تحلیل محتوایی اشعار وی بوده است وعاطفه­ی شاعر در ارتباط با انسان، عشق، زن، امید، ناامیدی، اندوه، شادی، پیری، وارستگی، شعر و شاعری، سوگند و مرگ مورد تامل قرار گرفته است. در اغلب موارد حالت، نگاه و احساس صالحی به این مقوله ها، از نوع خاصی است که با نگاه و برخورد عاطفی دیگر شاعران فرق دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Poetic Experiences of Seyed Ali Salehi in Three of His Poem Books

کلیدواژه‌ها [English]

  • poetry
  • Emotion
  • lyrical literature
  • Seyed Ali Salehi
1- براهنی، رضا، طلا درمس، جلد سوم، چاپ اوّل، تهران: نویسنده،1371.
2- پورنامداریان، تقی، رمز وداستان های رمزی، چاپ سوم، تهران: علمی و فرهنگی، 1381.
3-تولستوی، لئون، هنر چیست؟، مترجم کاوه دهگان، چاپ چهارم، تهران: امیرکبیر، 1352.
4- دهقانیان، جواد وسید فضل الله میرقادری، بررسی تطبیقی شادی و غم در شعر اخوان ثالث و ایلیا ابو ماضی،نشریه ادبیات تطبیقی،ش پنجم، صص: 172-141،دانشگاه کرمان، 1390.
5- رزمجو،حسین، انواع ادبیو آثار آندر زبان فارسی، چ دوّم، مشهد: آستان قدس رضوی، 1372.
6-جروزبهجکوهشاهی،روح الله،جتجربه­عاطفیجویلیام وردزورثومنوچهری دامغانی در توصیف طبیعت،جپژوهشنامه ادب غنایی،ش نوزدهم، صص144-125،دانشگاه سیستان و بلوچستان،1391.
7- زرقانی، سید مهدی، چشم انداز شعر معاصر ایران، تهران: ثالث، 1383.
8- شفیعی کدکنی، محمد رضا، ادوار شعر فارسی، تهران: انتشارات سخن،.1380.
9- صالحی، سید علی، مجموعه آثار، دفتر دوم(شعر)، چاپ سوم، تهران:نگاه، 1387.
10-                 ، انیس آخر همین هفته می‌آید، چاپ اول، تهران: انتشارات نگاه، 1389.
11-                       ، ما نباید بمیریم رؤیاها بی‌مادر می‌شوند، تهران: نگاه، 1389.
12- صفا، ذبیح الله، حماسه‌سرایی در ایران ،تهران: فردوس،1374.
13- طاهری، قدرت الله، اصالت تجربه در غزلهای سنایی، پژوهشهای ادبی، سال 6، شماره 22، صص: 99-81، تهران، 1387.
14- غبار، میرغلام محمد، افغانستان در مسیر تاریخ، جلد دوم، پشاور:میوند،چ سوم، 1379.
15- فرخ‌زاد، فروغ، مجموعه اشعار، تهران: شقایق،1360.
16- قادری، حمیرا، بررسی روند داستان نویسی در افغانستان،تهران: روزگار، 1387.
17- گراهام، گوردن، فلسفه هنرها، ترجمه مسعود علیا، تهران: ققنوس،1383.
18- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد ششم، چاپ هشتم، تهران: امیرکبیر،1371.
Sources:
1-Barahani, Reza. Tala dar Mes (Gold in Copper). 3rd vol., 1st ed., Tehran: The Writer, 1992.
2-Dehghanian, Javad, Seyed Fazlollah Mirghaderi. Comparative  Investigation of Joy and Sorrow in the Poetry of Akhavan Sales and Elia Abu Madi. Adabiat-e Tatbighi Journal, 5, Kerman: KermanUniversity, Pages: 141_172, Winter 2011.
3-Farrokhzad, Forough. Collection of Poems. Tehran: Shaghayegh Press, 1981.
4-Ghaderi, Homeyra. Investigation of Story Writing Procedure in Afghanistan. 1st ed., Tehran: Roozgar Press, 2008.
5-Ghobar, Mir Gholam Mohammad. Afghanistan on the Course of the History. 2nd vol., 3rd ed., Peshawar: Markaz-e Nashrati-ye Meyvand, 2000.
6-Graham, Gordon, Philosophy of the Arts. Translator: Masoud Olya, Tehran: Ghoghnoos Press, 2004.
7-Moin, Mohammad. Persian Dictionary. 6th vol., 8th ed., Tehran: Amir Kabir Press, 1992.
8-Pournamdarian, Taghi. Ramz va Dastanha-ye Ramzi, Cipher and Cipher Stories. 3rd ed., Tehran: Elmi& Farhangi Press, 2002.
9-Razmjoo, Hossein. Literary Genres and The Secrets in the Persian Language. 2nd ed., Mashhad: Astan-e Ghods-e Razavi Press, 1993.
10-Roozbeh Kuhshahi, Roohollah. Emotional Experience of William Wordsworth and Manuchehri Damghani in the Description of the Nature. Adab-e Ghanaee Research Journal, 19, Zahedan: Sistan& BaluchestanUniversity, Pages: 125_144, 2012.
11-Safa, Zabihollah. Epic Composing in Iran from the oldest Period of the History to the 14th Century A.H. Tehran: Ferdows Press, 1995.
12-Salehi, Seyed Ali. Collection of Works, 2nd Book (Poem). 3rd ed., Tehran: Negah Press, 2008.
13-Ibid. Anis Will Come This Weekend. 1st ed., Tehran: Negah Press, 2010 a.
14-Ibid.We Must Not Die, Dreams Will Lose Their Mother. 1st ed., Tehran: Negah Press, 2010 b.
15-Shafiee Kadkani, Mohammad Reza. Courses of the Persian Poetry. Tehran: Sokhan Press, 2001.
16-Taheri, Ghodratollah. Authenticity of Experience in Sanaee’s Lyric Poems. Pajoohesh-ha-ye Adabi Journal, 22/6, Tehran, Pages: 81_99, 2008.
17-Tolstoy, Leo. What is Art?. 4th ed., Translator: Kaveh Dehgan, Tehran: Amir Kabir Press, 1973.
18-Zarghani,SeyedMehdi.PerspectiveofIran’sContemporary Poetry. Tehran: Sales Press, 2004.