دوره و شماره: دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1392، صفحه 9-298