دوره و شماره: دوره 11، شماره 20، خرداد 1392، صفحه 9-298