نقد و بررسی عاطفه در اشعار نیما یوشیج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2013.1023

چکیده

عاطفه یا احساس، زمینه ی درونی و معنوی شعر و عنصر بنیادین در شکل گیری هر اثر ادبی است. از همین روی بررسی آن بیش از عناصر دیگر متن ادبی ضروری می نماید. هدف این مقاله تحلیل عنصر عاطفه در شعر نیمایوشیج از زوایای مختلف آن است.در این مقاله  ابتدا همه ی رویکردهای عاطفی به دو دسته دریافت و انتقال عاطفه تقسیم  شده و بعد از نگاهی گذرا به نوع عاطفه در شعر نیما به تشریح حوزه دوم پرداخته و مسائلی  مانند تناسب عاطفه با عناصری مثل تصویر، زبان، اندیشه، موسیقی، فضاسازی، تجربه شعری و ...، و استمرار عاطفه در سراسر شعر مورد بررسی قرار  گرفته شده است. استمرار عاطفه و هماهنگی آن با عناصر دیگر شعر، موجب انسجام و وحدت ارگانیک شعر او شده است به گونه ای که در اشعار توصیفی و روایی کوتاه تمام عناصر  هماهنگ در طول شعر در راستای عاطفه حرکت می کنند و در اشعار روایی بلند هرچند عواطف مختلفی حس می شود اما هر یک به اقتضای موقعیت و فضای شعر تغییر یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticism and Investigation of Emotion in Nima Yushij’s Poetry

چکیده [English]

Emotion is the inner and spiritual ground and the basic element of poetry and any literary work; therefore, the study of emotion is more essential than the other elements of the literary text. The purpose of this paper is analysis of emotion in the poetry of Nima yushij from different aspects. First, all emotional approaches are divided into two groups: receipt and transmission of emotion; then after a glimpse into the type of emotion in  Nima’s poem, we describe the second area , studying  aspects such as fitness of emotion with elements like image, language, thought, music, atmosphere, and poetic experience, and continuity of emotion throughout the poem. Continuity of emotion and its coordination with other elements of the poem creates coherence and organic unity of Nima’s poem; therefore, in short descriptive and narrative poems, all the elements are consistent with the emotion, and in long narrative poems, though various emotions are experienced, each one changes according to the situation and atmosphere of the poem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nima Yushij
  • Emotion
  • Imagination
  • inner coherence
  • transmission of emotion
1- ارسطو‌، فن شعر، ترجمه عبدالحسین زرین کوب،چ سوم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1352.
2- پورنامداریان، تقی، در سایه آفتاب. تهران: سخن،1380.
3- تادیه، ژان ایو، نقد ادبی در قرن بیستم، ترجمه مهشید نونهالی، چ دوم، تهران: نیلوفر،1390.
4- تولستوی، لئون، هنر چیست؟، ترجمه کاوه دهگان، چ چهاردهم، تهران: امیرکبیر، 1388.
5- حسن لی، کاووس، گونه های نوآوری در شعر معاصر، چ دوم، تهران: ثالث،1386.
6- درگاهی، محمود، دغدغه های نیما، پژوهشنامه ادب غنایی، سال هشتم، شماره چهاردهم صص 53-72 ، 1389.
7- دیچز، دیوید، شیوه های نقد ادبی، ترجمه محمدتقی صدقیانی و غلامحسین یوسفی، چاپ ششم، تهران: انتشارات علمی، 1388.
8- ریچاردز، آیور آرمسترانگ، اصول نقد ادبی، ترجمه سعید حمیدیان، چاپ دوم، تهران: علمی فرهنگی، 1388.
9-جشریفیان، مهدی وسلیمانی، اعظم، بن مایه های رمانتیکی شعر نیما، پژوهشنامه ی ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال هشتم، شماره پانزدهم، صص: 74-53 ، 1389.
10- شفیعی کدکنی، محمدرضا، ادوار شعر فارسی، تهران: سخن،1383.
11- کروچه، بندتو، کلیات زیباشناسی، ترجمه فواد جعفری، چاپ هشتم، تهران: علمی فرهنگی، 1388.
12- کیخای فرزانه، احمدرضا، عشق و امید در شعر برخی از شاعران معاصر ایران. پژوهشنامه ادب غنایی، سال نهم، شماره هفدهم،صص 191-210،1390.
13- نیما یوشیج، درباره شعر و شاعریبه کوشش سیروس طاهباز، چاپ سوم، تهران: نگاه، 1385.
14-               ، مجموعه کامل اشعار، به کوشش سیروس طاهباز، چاپ دهم، تهران: نگاه، 1389.
15- ولک، رنه و آوستن وارن، نظریه ادبیات، ترجمه ضیاء موحد و پرویز مهاجر، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1382.
 
Sources:
    1-Aristotle. Boutique. Translator: Abd Al Hossein Zarrinkoob,      Tehran: Bonghahe tarjome o nashre ketab,1973.
2-Croce, Benedetto. Brevial the Esteica. Translator: Foad Rohani. Tehran: Elmi Farhanghi,2009.
3-Dargahi mahmood. Nima`s Anxiety, Lyric Literature Review, Vol.9, No.14,pp. 53-72,2011.
4-Daiches, David. Critical approaches to literature. Translator: Mohammad Taghi Sedghiani/ Gholam Hossein Yousefi. Tehran: Elmi, 2009.
5-Hasan li, kavoos. Kinds of Innovate in Contemporary  Poetry, Tehran: sales,2007.
6-Jadie, Jean Yves. criticism in 20 century. Translator: nownahali, mahshid. Tehran:Nilofar, 2011.
7-Keikha ye Farzane, Ahmad reza. Love and Hope in some Contemporary poets, Lyric Literature Review, Vol.9, No.3,pp. 191-210,2011.
8-Nima Yoshij. On of Poetry and Poet, Edition 3, Tehran: neghah,2006.
9-                   Collection of Poetry, Edition 10, Tehran: neghah,2010
10-Poornamdarian, Taghi. In Sun`s Shadow, Tehran: sokhan,2001.
11-Richards, Ivor Armstrong. Orinciples of Literery Criticism. Translator: Saeed Hamidian, Tehran:Elmi Farhanghi, 2009.
12-Sharifian, mahdi , azam solimani. Romantic Motif of  Nima`s poetry, Lyric Literature Review, Vol.8, No.15,pp.53-72,2011.
13-Shafiyi, mohammadreza. Periods of Persian Poetry, Tehran: sokhan,2004.
14-Tolstoy, Leo. What Is Art. Translator: kave dehghan. Tehran: Amir Kabir, 2009.
15-Wellk, Rene/ Wareen, Austin. Theory of Literature. Translator: Zia Movahhed/ Parviz Mohajer. Tehran: Elmi Farhanghi, 2003.