بررسی زیبا شناختی غزل" گلوی شوق" قیصر امین پور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2014.1361

چکیده

از میان تعاریف و بحث‌های گوناگون در مورد زیبایی شناسی می­توان اصولی را استخراج و استنباط کرد و به ارزیابی یک اثر هنری پرداخت. این اصول عبارتند از: وحدت، تناسب، تعادل، نظم، حد معین و کمال. در مقاله‌ی حاضر، به هدف نقد عملی زیبایی شناسی، غزل " گلوی شوق" از قیصر امین پور، به عنوان یکی از نمونه های عالی غزل معاصر، موردتجزیه وتحلیل قرار گرفته‌است. این بررسی حاکی از آن است که شاعر، عناصر مختلف زیبایی شناسی را در خلاقیت ادبی خود به کار گرفته است. در اصل وحدت عاطفه‌ای، اندیشه­ای واحد (شهید و شوق شهادت)را  ایجاد کرده است واین اندیشه‌ واحد، عناصر دیگر را در خدمت خود گرفته با هم اتحاد کامل ایجاد کرده است. در اصل تناسب با بررسی محور عمودی و افقی شعر و عناصرآن، شاعر با محوریت عنصر عاطفه، تمام تناسبات را در تصاویر، زبان، موسیقی و شکل رعایت کرده است.
در اصل تعادل شاعر تمام عناصر را در جای خود قرارداده و در اصل نظم در محور عمودی، از وصف شهید شروع شده و به شوق شهادت خاتمه یافته است. در محور افقی هم، تمام عناصر نظم منطقی خود را حفظ کرده­اند. حدّ معین به عنوان اصل دیگر زیبایی در عناصر به خوبی رعایت شده است. در اصل کمال، شاعر به خوبی توانسته است از نوع عالی عناصرشعر استفاده کند به گونه ای که جمال شعر را موجب شده و آن را از آثار ماندگار کرده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Aesthetic Study of GhaisarAminpour's Sonnet, "Throat of the Passion"

چکیده [English]

Among the various definition and discussion about the aesthetic,principles can be derived and deduced, and a work of art can be evaluated. They are: unity, harmony, balance, order, determined level, and perfection. In the present essay, we provide a practical way of aesthetic criticism on a poem by Ghaisar Aminpournamed "Throat of the Passion" as one of the best examples of modern sonnets. This study proves that the poet has applied all aesthetic elements in his literary creativity. For the principle of unity, the emotional content has created a single thought (martyr and martyrdom) which has united the other elements. Regarding the principle of harmony, through considering the vertical and horizontal axes of the poetry, we notice that the poet, focusing on the emotion element, has observed all of the proportions in the images, language, and rhythm and form. In order to observe the balance, the poet has put all the elements in their places so that the displacement of each of the elements would dismantle the balance.For observing the order, he begins with describing the martyr and terminates to the passion of martyrdom. On the horizontal axis, all of the elements have retained the logic arrangement.The determined level is observed as the next principle as well, so all of the poetic elements are moderate. On the principle of perfection, the poet has been able to use sublime elements to create the beauty of the poem. Studying the elements of the sonnet by means of aesthetic principles and vice versa has one conclusion, showing the perfection and beauty of the poem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aesthetic criticism
  • aesthetic principles
  • GhaisarAminpour
  • the sonnet of "Throat of the Passion"
1-    قرآن کریم.

2-    اتینگهاوزن و دیگران. تاریخچه‌ی زیبایی‌شناسی و نقد هنر، ترجمه‌ی یعقوب آژند، تهران: مُولی،1374.

3-    احمدی، بابک، حقیقت و زیبایی، تهران: نشر مرکز،1383.

4-    ارسطو، فن شعر، ترجمه‌ی  عبدالحسین زرین‌کوب، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب،1358.

5-    اسلامی ندوشن، محمدعلی، تاملیدرحافظ، تهران: یزدان و آثار ،1382.

6-    افلاطون، دوره‌ی آثارافلاطون، ترجمه‌ی م.ح. لطفی. تهران: خوارزمی،1357.

7-    امین پور، قیصر،تنفس صبح، تهران: سروش،1374.

8-    ترابی، ضیاءالدین، شکوه شقایق، قم: سماء،1381.

9-    تولستوی، لئون، هنر چیست؟،ترجمه‌ی کاوه دهگان، تهران :  هنر،1373.

10- خومحمدی خیرآبادی، سعید، نگاهی مختصر به ادبیّات(شعر) دفاع مقدّس، تهران : بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدّس،1384.

11- ریچارد، ا. پالمر،علم هرمنوتیک، ترجمه‌ی محمد سعید حنایی کاشانی، تهران: هرمس، 1389.

12- زمانیان، صدرالدین، بررسی اوزان شعر فارسی، تهران:  فکر روز،1374.

13- زیادی، عزیزالله، شعر چیست؟، تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،1380.

14- غریب، رز، نقد بر مبانی زیبایی‌شناسی و تأثیر آن در نقد عربی، ترجمه‌ی نجمه رجائی، مشهد: دانشگاه فردوسی، 1378.

15- کروچه، بندتو، کلیات زیبایی‌شناسی، ترجمه‌ی فؤاد روحانی، تهران: علمی و فرهنگی،1381.

16- مقدادی، بهرام، فرهنگ و اصطلاحات نقد ادبیاز افلاطون تا عصر حاضر، تهران: فکر روز، 1378.

17- ویلفرد. ال. گورین. و دیگران، راهنمای رویکردهای نقد ادبی، ترجمه‌ی زهرا مهین خواه. تهران: اطلاعات،1383.

 

Sources                                                                                                  

 

1-    The Holy Quran

2-    Abrams, M. H, A glossary of literary terms. Fort Worth: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, 1999.

3-    Aminpour,Ghaysar,Tanaffos-e sobh.Tehran: Soroosh, 1995.

4-    Aristotle, Poetics, Translated by: Abdolhossein Zarrinkoob, Tehran: Bonyad tarjomeh va nashr-e ketab, 1979.

5-    Ahmadi, Babak, Haghighat va zibayi, Tehran: Nashr Markaz, 2004.

6-    Brooks, P., Kennedy, G. A., Litz, A. W., & Selden, R, The Cambridge history of literary criticism, Cambridge [u.a.: Cambridge Univ. Press, 2006.

7-    Benedetto, Croce, Kolliyat-e Zibayi shenasi, Translated by: Foad-e roohani, Tehran: Elmi va Farhangi, 2002.

8-    Cuddon. J.A, A Dictionnary of Literary Terms. United States of America: Penguin Books, 1989.

9-    Davies, Stephen, Kathleen Marie Higgins, Robert Hopkins, A Companion to Aesthetics (Blackwell Companions to Philosophy), Singapore: Jhon Willy&Sons, 2009.

10-Eslami Nodooshan, MohammadAli, Ta'ammoli dar Hafez, Tehran: Asar&Yazdan, 2003.  

11-Ettinghausen, Richard, et.al, Zibayi shenasi va Naghd-e Honar, translated by: Yaghoob Azhand, Tehran: Mowla, 1995.

12-Gharib, Rose, Naghd bar Mabna-ye Zibayi shenasi va Ta 'sir-e an dar Naghd-e Adabi, Translated by: Najmeh Rajayi, Mashhad: Daneshgah-e Ferdowsi, 1999.

13-Khoomohammadi kheyr Abadi, Sa'id, Negahi Mokhtasar be Adabiyat (she'r) Defa'e Moghaddas, Tehran: Bonyad-e hefz-e aasar va Nashr-e arzeshha-ye defa-e moghaddas, 2005.

14-Levinson, Jerrold,The Oxford Handbook of Aesthetics. Oxford: Oxford UP,  2003.

15-Mendelssohn, M., & Dahlstrom, D. O, Philosophical writings. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

16-Meghdadi,Bahram,Farhang va estelahat-e Naghd-e adabi az Aflatoon ta asre hazer.Tehran:Fekr-e Rooz, 1999.

17-Mitias,Michael,H,What makes an Experience Aesthetic?, Wurzburg: Konigshausen & Neumann, 1988.

18-Plato, The complete works of Plato, Translated by: M.H. Lotfi, Tehran: Kharazmi, 1979.

19-Richard,Palmer, Hermeneutics, Translated by: Mohammad said Hanayi Kashani, Tehran: Hermes, 2010.

20-Rutter, B, Hegel on the modern arts, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

21-Smith, Ralph, Alexander& Alan Simpson, Aesthetics and Arts Education. Urbana: University of Illinois, 1991.

22-Tatarkiewicz, W., & Barrett, C, History of aesthetics, Bristol: Thoemmes press, 1999.

23-Tolstoy, Leo,What is Art? Translated by: Kaveh Dehgan, Tehran: Honar, 1994.

24-Torabi, Zia, al- din, Shokooh-e shaghayegh.Ghom: Sama, 2002.

25-Wilfred L.Guren, Rahnam-ye Rooykardha-ye Naghd-e adabi. Translated by: Zahra Mahin Khah. Tehran: Ettelaat, 2004.

26-Weber, Eugen. Movements, Currents, Trends:Aspects of European Thought in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Lexington, MA: D.C. Heath, 1992.

27-Zamanian, Sadral-din, Barrasi-eAowzan-e sher-e Farsi, Tehran: Fekre rooz, 1995.

28-Ziadi, Aziz Allah, She'r Chist? Tehran: Vezarat-e Farhang va ershad-e eslami, 2001.