دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، آذر 1392، صفحه 9-218