تاثیرگذاری حافظ بر ملک الشعرای انگلیس آلفرد لرد تِنِسِن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2014.1369

چکیده

چکیده
کنکاش­های وسیعی درباره آلفرد لُرد تِنِسِن شاعر قرن نوزدهم انگلیس تا کنون انجام گرفته است، اما سهم و تاثیر حافظ در آثار تنسن، ملک‌الشعرای انگلیس هر چند کم، نباید از نظر دور داشته شود. شاعری چون تنسن تحت تأثیر گفتمان شرق­شناسانه به سبب عشقی که به حافظ پیدا کرد بر آن شد تا فارسی را بیاموزد. در ادبیات تنسن ایران باستان با زیبایی هایش نفوذ دارد، از این رو منابعی را که نشان می دهند تنسن از حافظ بهره­ها برده است، نباید از نظر دور داشت، زیرا این منابع می توانند ادعای تفاهم تنسن با حافظ را در این پژوهش  ثابت کنند. تنسن از مضامین شعری حافظ سود برده است این مضامین عبارتند از نسیم سحر، نسیم صبحگاهی،  خصوصیات و شمایل یار، استفاده از واژه‌ی بلبل و مذکر قلمداد کردن آن، پرده، همصحبتی با گل، گل وبلبل، نسیم مشک، وفاداری عاشق به معشوق بعد از مرگ عاشق. دلیل آشنایی تنسن با حافظ، تأثیر گفتمان شرق­شناسانه بر شعرا و نویسندگان قرن نوزدهم بود. روش تحقیق این مقاله با استناد به مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی است که قایل به بررسی‌های تاثیرگذاری و مقایسه‌ای است و تمرکز در این مقاله بر اثبات تاثیر حافظ بر ملک الشعرای انگلیس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of Hafiz on Alfred Lord Tennyson

چکیده [English]

There have been a lot of studies done on Alfred Lord Tennyson, but the influence of Hafiz, though small, on Tennyson’s work, the poet laureate of England should go unnoticed. A poet like Tennyson influenced by Orientalist discourse, became interested in Hafiz and because of his interest started to learn Hafiz. In Tennyson’s work ancient Iran with all its beauty is present, thus the sources which show Tennyson made use of Hafiz should not be overlooked since these sources can prove the claim of Tennyson’s understanding with Hafiz in this study. Tennyson used many of Hafiz’s themes and motifs in his poetry like the theme of the nightingale and rose; the breeze of the morning; facial features; using nightingale as male and using rose as female; the theme of veil;the theme of garden; the theme of musk;faithfulnessof the lover to beloved even when the lover isdead. The reason behind Tennyson’s Familiarity with Hafiz was the impact of orientalism on poets and writers of nineteenth century. The research methodology of this article is based on French School of Comparative Literature which considers influence and comparison studies and the focus in this study is on the demonstration of the influence of Hafiz on this English poet Laureate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • influence؛ Hafiz
  • Tennyson؛ Orientalist discourse
1- حافظ، خواجه شمس‌الدین محمد. دیوان حافظ. تهران: انتشارات شهرزاد. ۱۳۷8.                 
2-Abrams، M. H. et al. The Norton Anthology of English Literature. Third edition. Vol 2. New York: W.W. Norton Publication. 1974   
3-Bradley, A. C. A Commentary on Tennyson's "In Memoriam," London. 1907
4-Cowell, George. The Life and Letters of Edward Byles Cowell, London. 1904
5-Dixon, James M. The Spiritual Meaning of "In Memoriam," New York. 1920
6-Drabble, Margaret. Oxford Companion to English Literature. Oxford University Press.1932
7-Franklin, Michael J.  The Orientalist Jones. Oxford University Press.2011
8-Guillen, Claudio. “The Aesthetic of Influence," in: idem, Literature as System: Essays Toward the Theory of Literary History (Princeton, N. J.: Princeton University Press,). 1971
9-Goethe, Johann Wolfgang. The West-Eastern Divan. trans Edward Dowden. MCMXIV. J. M. DENT & SONS LTD, London and Toronto. 1914.
10-Javadi, Hasan. Persian Literary Influence On English Literature: With Special ReferenceTo The Nineteenth Century. Mazda Publishers. California. 2005
11-Rolfe, W. J. The Poetic and Dramatic Works of Alfred Lord Tennyson, ed., Boston. 1898
12-Said, Edward. Orientalism New York: Random House. 1998
13-Tennyson, Hallam.  Alfred, Lord Tennyson, A Memoir by His Son, New York. 1898.
14__________  Tennyson and his friends. London, Macmillan Press. 1911
15-Tennyson. Alfred, Lord. The Legend of Old Persia and Other Poems. London: William Heinemann Publication. 1912
16-Tennyson. Alfred, and Tennyson. Charlse. Poems by Two Brothers. New York Thomas Y. Crowell & CO.Publishers. 1944
17-Tennyson, Alfred.  The Princess. New York Henry Holt and Company. 1900
18_________ (1895) In Memoriam. Boston and New York Houghton Mifflin Company.
19-Yohannan.  J. D. “Tennyson and Persian Poetry”. Modern Language Notes, Vol. 57, No. 2, pp. 83-92 Published by: The Johns Hopkins University Press. 1942
20_________The Persian Poetry Fad in England, 1770-1825”  Comparative Literature, Vol. 4, No. 2, pp. 137-160 Published by: Duke University Press on behalf of the University. 1952.