بررسی نوستالژی آرمان شهر در اشعار شاعران معاصر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آرمان ­شهر، جامعه­ای است که در آن جا مردم در رستگاری کامل زندگی می­کنند و هیچ اثری از رنج، اندوه، بیماری و امثال اینها نیست. در گستره ی شعر معاصر نیز شاعران هر یک با برداشت­های ویژه ی خود و برای ایستادگی در برابر سختی­ها و دلتنگی­های روزگار و رهایی از آن ها به ترسیم آرمان­شهر در شعر خود پرداخته­اند. مهمترین خاستگاه فکری آرمان­شهر در شعر شاعران معاصر را می­توان کهن ­الگو­ها، ایران باستان و اساطیر، بهشت زمینی و اندیشه ی ظهور منجی و مهدویت بر­شمرد. این عنصر به عنوان یکی از نمود­های نوستالژی در شعر  شاعران معاصر نمود یافته است. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل و ابزار شکل­گیری ذهن شاعران و چگونگی پناه بردن­شان به آرمان­شهر است و هدف ثانوی بررسی شاخص­های نوستالژی در ساختار این آرمان­شهر ذهنی است. روش تحقیق در توصیفی ـ تحلیلی و به شیوه ی کتابخانه­ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Love toward wife in Iran contemporary poem

نویسندگان [English]

  • e s
  • s m
  • M B
چکیده [English]

Before the Constitutional Era, the beloved of Persian poem was of tenmanifested with a general, ambiguous appearance and a kind of holiness and without an objective identity. Butsince this Era, the nature of the beloved changed and formed an objective face by the appearance of new discussions such asthe consideration of the woman's place in the society and family. That idealistic and celestial beloved turned into an agrarian one with earthen and material displays. Beside various kinds of beloved which were manifested in poem’s heritage in the past century, regarding the female’s role and the definition of the system of the family, we face with another kind of the beloved that is the real spouse of the poet. The one that did not appear in the classic amorous poems, for the sake of cultural and moral taboos and other social factors, such as the gaps between love and matrimony. In this article, it has been attempted to explore the dimensions and horizons of these adorations in contemporary poets writings (whether female and male) using the analytic-descriptive method. It has been concluded that in today's poetry, the spouse has gained a considerable place as the beloved in the shadow ofthe evolution of mental and  cultural structures and the evolution of aesthetics in today’s art.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wife
  • beloved
  • contemporaneous poem
  • Love
منابع

1- آریانپور، منوچهر، فرهنگ پیشرو آریانپور، چاپ اول، تهران: جهان رایانه، 1380.

2- آرین­پور، یحیی، از نیما تا روزگار ما، جلد سوم، چاپ اول، تهران: زوّار، 1374.

3- ابو­محبوب، احمد. در های­و­هوی باد (زندگی و شعر حمید مصدق)، تهران: ثالث، 1380.

4- اخوان ­ثالث، مهدی، آخر شاهنامه، چاپ سیزدهم، تهران: مروارید، 1375.

5- اصیل، حجت­الله، آرمان­شهر در اندیشه ی ایرانی، چاپ دوم، تهران: نی، 1381.

6- امین­پور، قیصر، مجموعه کامل اشعار، چاپ هشتم، تهران: مروارید،1390.

7- باطنی، محمد­رضا، فرهنگ معاصر، تهران: فرهنگ معاصر، 1380.

8- حیدری، فاطمه، چشم­انداز­های آرمان ­شهر در شعر فارسی، تهران: دانش­نگار، 1387.

9- ژاله­اصفهانی، مستانه سلطانی، مجموعه اشعار، چاپ اول، تهران: نگاه، 1384.

10- سپهری، سهراب، هشت کتاب، چاپ دوم، قم: پدیده دانش، 1390.

11- سرّامی، قدمعلی، از رنگ گل تا رنج خار، چاپ پنجم، تهران: علمی و فرهنگی، 1388.

12- سید­حسینی، رضا، مکتب­های ادبی، جلد اول، تهران: نگاه، 1387.

13- شفیعی­کدکنی، محمد­رضا، با چراغ و آیینه. چاپ دوم، تهران: سخن، 1390.

14- صافی، لطف­الله، منتخب­الاثر، چاپ دوم، قم: السیره­المعصومه، 1373.

15- صفا، ذبیح­الله، حماسه ­سُرایی در ایران، چاپ چهارم، تهران: فردوس، 1387.

16- صفری، جهانگیر و شمسی، حسین، بررسی نوستالژی در دیوان ناصر­خسرو، پژوهشنامه ادب غنایی، دوره­8، شماره ی­15، صص­75ـ98، 1389.

17- فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه، به کوشش سعید حمیدیان، چاپ هفتم، تهران: قطره، 1385 .

18- فرخزاد، فروغ، دیوان اشعار، با مقدمه بهروز جلالی، چاپ پنجم، تهران: مروارید، 1376.

19- کادن، جی.­ای، فرهنگ ادبیات و نقد، ترجمه ی کاظم فیروز­مند، تهران: شادگان، 1380.

20- کزازی، میرجلال­الدین، حماسه، اسطوره و رویا، چاپ اول، تهران: مرکز، 1372.

21- گیلانی، گلچین، مجله ی سخن، سال 16، شمارة 11، صص 1075 ـ 1075، 1345.

22- مصدق، حمید، مجموعه اشعار، چاپ یازدهم، تهران: نگاه، 1389.

 23- موسوی، سید­کاظم، صفری، جهانگیر و سلایی، شهربانو، غم­غربت در اشعار منوچهر آتشی، پژوهشنامه ادب غنایی، دوره­10، شماره ی­19، صص­145ـ166، 1391.

24- نادرپور، نادر، مجموعه اشعار، تهران: نگاه، 1381.

25- واحد­دوست، مهوش، نهادینه­های اساطیری در شاهنامه ی فردوسی، تهران: سروش، 1379.

26- یونگ، کارل­گوستاو،انسان و سمبول­هایش، ترجمه ی محمود سلطانیه، چاپ هفتم، تهران: جامی، 1389.

27- Corbin, Henry. spiritual body and celestial earth: from Mazdean Iran to shi’ite Iran, Tauris. 1990.

28- Webstre, Merriam. Dictionary. Cambridg University Press, 2012.

 Sources

1- Areyanpoor. Manouchehr. farhange pishrow areyanpoor. first edition. Tehran: jahan rayaneh publication, 2001.

2- Areyanpoor, yahya. Az nima ta rozegar ma. first edition, vol.3 edition, Tehran: zavvar publication, 1995.

3- Aabou mahboob, ahmad. Dar hayohooye bad. first edition, Tehran: sales publication, 2001.

4- Akhavan sales, mehdi. Akhare shahnameh. 13th edition, Tehran: morvarid publication, 1996.

5- Asil, hojjatollah. Armanshahr dar andisheh irani. second edition, Tehran: nay publication, 2002.

6- Aminpoor, ghaysar. Majmooeh kamel ashaar. 8th edition, Tehran: morvarid publication, 2011.

7- Bateni, mohammadreza. Farhang moaser. Tehran: farhang maser publication, 2001.

8- Hedari, tatemeh, Chashmadazhaye armanshahr dar sheare moaser, First edition, Tehran: danesh negar publication, 2011.

9-Zhaleh esfahani, mastaneh soltani. Majmooeh ashaar. first edition, Tehran: negah publication, 2005.

10- Sepehri, sohrab. Hasht ketab. second edition, Ghom: padideh danesh publication, 2011.

11- Sarrami, ghadamali. Az range gol ta ranje khar. 5th edition, Tehran: elmi & farhangi publication, 2009.

 12- Seyyedhoseini, reza. Maktabhaye adabi. Vol.1, Tehran: negah publication, 2008.

13- Shafiei kadkani, mohammadreza. Ba cheragh va aeineh. second edition, Tehran: sokhan publication, 2011.

14- Saafi, lotfollah. Montakhab alasar. second edition, Ghom: alsireh almasoumeh publication, 1994.

15- Safa, zabihollah. Hamasesorayi dar iran. 4th editiom, Tehran: ferdovsi pubtollication, 2008.

16- Safari, jahangir va shamsi, hossein. »Barrasie nostaloghy dar divan naser khosrov.« P.A. Ghanaee. Period 8, Number 15. p. 75-98, 2010.

17- Ferdovsi, abolghasem. Shahnameh. be koosheshe saeid hamidian 7th edition. Tehran: ghatreh publication, 2006.

18- Farrokhzad, foroogh. Divan ashar. Ba moghadameh behrooz jalali.5th edition, Tehran: morvarid publication, 1997.

19- Kaden, ga. Farhang adabiat va naghd. Tarnslate by kazem firoozmad. first edition. Tehran: shadegan publication, 2001.

20- Kazazi, mir jalaloddin. Hamase, ostoore va roya. firt edition, Tehran: markaz publication, 1993.

21- Gilani, golchin. Majalleh sokhan. year 16, No. 11, P:1075, 1961.

22- Mosadegh, hamid. Majmooeh ashar.11th edition. Tehran: neghah publicatiomn, 2010.

23- Mousavi, seyyed kazem, Jahangir safari, shahrbanoo salayee. »Ghame ghorbat dar shere monouchehr atasi«. P.A.Ghanaei. Period 10, No. 19, P:145-166, 2012.

24- Naderpoor, nader. Majmooeh ashar. Tehran: negah publication, 2002.

25- Vaheddoost, mahvash. Nahadinehaye asatiri dar shahnameh ferdowsi. first edidition, Tehran: soroush publication, 2000.

26- Young, karel goostav. Ensan va sanbolhayash. translate by mahmoud soltanieh, 7th  edition, Tehran: jamee publication, 2010.

27- Corbin, Henry. spiritual body and celestial earth: from Mazdean Iran to shi’ite Iran, Tauris, 1990.

28- Webstre, Merriam. Dictionary. Cambridg Uniwersity Press, 2012.