بررسی زمینه های نوستالژی در سروده های نازک الملائکه و فروغ فرخزاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نوستالژی از اصطلاحاتی است که از علم روانشناسی وارد عرصه­ی ادبیات شده است. در جستار پیش رو نگارندگان بر آنند تا با استفاده از شیوه­ی توصیفی – تحلیلی به بررسی این پدیده­ی روانی در سروده ­های دو شاعر معاصر عراقی و ایرانی «نازک الملائکه» و«فروغ فرخزاد» بپردازند. تحقیق نشان از آن دارد که اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی روزگار شاعران، عدم توجه به زن، فاصله­های طبقاتی، از دست دادن عزیزان و...  باعث شده است که این دو شاعر به ناخودآگاه خود رجوع نمایند و با حسرت و دیدی تراژیک از آن روزگاران یاد کنند. مهمترین دستاورد پژوهش آن است که بن مایه­­­های نوستالژیک، مانند اوضاع سیاسی و اجتماعی، یاد مرگ، یاد عشق، اندوه هبوط، یاد کودکی، یاد زادبوم، آرمان شهر، یاد عزیزان را در سروده­های هر دو شاعر می­توان یافت با این تفاوت که در بیان برخی مسائل تفاوت­ هایی نیز در کلام و اندیشه این دو شاعر دیده می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Criticizing Nostalgia in Nazok-Al Malaeke and ForooghFarrokhzad’s Poems

نویسندگان [English]

  • R S
  • h a
  • m h
چکیده [English]

The term Nostalgia has entered literature from Psychology.The present paperaims to argue this psychological phenomenon in the poems of two Iranian and Iraqi contemporary poets: Foroogh Farrokhzad and Nazok-Al Malaeke, using descriptive-analytic method. The study shows that the chaotic socio-politicals ituation in the poets’ time, disregarding women, hierarchical society, loss of loved ones, etc. have caused these poe tstore ferto their unconscious andrecall those days with tragic vision and a sigh. The most important achievement of this research is that nostalgicmotifs, such as thepolitical and social situations, death commemoration, love remembrances, sorrow of defeat, recall of childhood memories, the memory of birthplace, Utopia, and the memory of love donescan be found in the poems of both poets. There are differences, however, between the thoughts and words of the two poets. For example, Foroogh uses erotic terms in her nostalgic yearning for love while Nazok-Al Malaeke has never used such terms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nostalgia
  • Regret
  • Contemporary Arabicpoetry
  • Contemporary Persianpoetry
  • Nazok-Al Malaeke and Foroogh Farrokhzad
منابع

1-     بلوحی، محمد، الشعر العذری فی ضوء النقد العربی الحدیث، اتحاد الکتاب العرب، دمشق، 2000م.

2-     حسن­لی، کاووس، گونه­های نوآوری در شعر معاصر ایران، تهران: ثالث، 1383.

3-     زهران، حامد عبدالسلام، قاموس علم النفس، قاهره: عالم الکتب، چاپ دوم، 1987م.

4-     زرین­کوب، عبدالحسین، نقد ادبی، تهران: امیرکبیر، 1369.

5-     شریفیان، مهدی،بررسی فرآیندهای نوستالژی در شعر معاصر فارسی، سال هفتم، شماره 12، کاوش نامه. صص33-62، 1385.

6-     شمیسا، سیروس،کلیات سبک شناسی، تهران: فردوسی، 1373.

7-     ------------، نگاهی به فروغ، تهران: مروارید، چاپ سوم، 1376.

8-     صفری، جهانگیر، بررسی نوستالژی در دیوان ناصر خسرو، سال هشتم، شماره 15، پژوهشنامه­ی ادب غنایی، صص75-98، 1389.

9-     فرخزاد، فروغ، دیوان، تهران: شادان، چاپ اول، 1383.

10- الملائکه، نازک، الاعمال الشعریه الکامله، بیروت: دارالعوده، 1997م.

11- یونگ، کارل گوستاو، انسان و سمبول هایش، ترجمه حسن اکبریان طبری، یاسمن، بی­جا، 1376.

Sources

 

1- Al Malaeke,Nazok. alamal alsheriya alkamela . Beiroot: Dar Al oude publication, 1997.

2-Boluhi, Mohammad. alsher alozri fi zaoe alkghd aharabi alhadis. Dameshgh :Itehad Al-ketab Al-arab publication, , 2000.

3-Hasanli, Kavous. goovehaye noavari dar shere moasere Iran. Tehran :Sales publication , 2004.

4-Farrokhzad, Forugh. Divan. First edition, Tehran: Shadan publication, 2004.

5-Safari, Jahangir. barrsiye Nostaloghi dar divane NaserKhosrow. eight year,No .15, Lyrical litreture Journal,pp.75-98, 2010.

6- Shamisa, Sirous. koliyyate sabk shenasi. Tehran :Ferdousi publication, ,1994.

 7- Sharifian, Mehdi. nostalgi dar shere moasere farsi. 7th year, number 12,Journal of Kavosh name,pp.33-62, 2006.

8- ---------------.negahi be foroogh. Third edition, Tehran: Morvarid publication, 1997.

9-Yung,Karl Goustav. ensan va sambol ha yash. translated by Hasan AkbarianTabari, Yasaman publication, 1997.

10-Zaharn, Hamed Abd-alsalam. ghamoose elm o nafs. second edition, Cairo: Alemolkotob publication 1987.

 11- Zarrinkoub, Abd-o-l hossein. naghde adabi. Tehran:Amirkabir publication, 1990.