جادوی رنگ در حله سیستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

جامعه انسانی مملو از نمادها و نشانه هایی است که  هرکدام جایگاهی خاص و مفهومی متفاوت دارد، یکی از این نمادها رنگ می باشد که مفاهیم آن گاه به طور طبیعی و گاه قراردادی در زندگی انسان ها از ابتدا تاکنون حضوری مستمر داشته و علاوه بر انتقال پیام،‌ نشاط وصف ناپذیری به آن می بخشد. تأثیر و حضور رنگ، آن گاه برجسته تر می نماید که شاعری، ذوق لطیف خود را رنگ آمیزی کرده و نقش های بی بدیلی می آفریند اما نکته ی جالب آن که، این نقطه از تاریخ، زمانی است که هیچ علم روان شناسی متولد نشده تا درباره تأثیر رنگ ها نظریه ارائه کند. بنابراین توجیه این که شاعری به نام فرخی، چرا و تحت چه عواملی دیوان خود را انباشته از رنگ می کند، مساله ی اصلی نوشتار حاضر می باشد. سعی بر این است تا با استناد به مباحث روان شناختی رنگ ها  و انطباق آن بر ابیاتی که فرخی در آن ها از رنگ های مختلفی بهره گرفته، انگیزه او را از انتخاب رنگ ها تا حد توان دریابیم و برای نیل به این مقصود از شیوه کتابخانه ای و فیش برداری استفاده نموده ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The magic of color in Helle- Sistan

نویسندگان [English]

  • k p
  • p a
  • f s
چکیده [English]

The Human society is full of signs and  symbols withparticular places and different meanings. One of these symbols is color that its concepts have been attended sometimes naturally and sometimes conventional, since the beginning of the human life to date and in addition to the message transmission, offers indescribable delight. The influence and the attendance of color is highlighted when a poet combines his subtle taste with it and creates a novel work but interestingly, this moment of history is the one that the science of psychology has not been emerged yet, to propose theories on the effects of colors. Hence, in this researchit has been attempted to explain the reasons which elaborate Farrokhi's motivation in employing colors in his collection and selection different ones based onthe color psychology, using the  library and note taking methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • color magic
  • Farrokhi Sistani
  • mythical color
  • color psychology
منابع

1-قرآن مجید

2- آیت اللهی، حبیب الله، رنگ در قرآن مجید، فصلنامه دانشور، سال ششم، شماره 21،صص 13،21، 118، 137 ،1377.

3--------------، مبانی رنگ و کاربرد آن، تهران: انتشارات سمت، 1381.

4- ا.م.چوناکوا، جنبه نمادی رنگ در متن های پهلوی، ترجمه عسگری، لیلا، نامه فرهنگستان، شماره 12،ص 67، 1376.

5-اپلی، ارنست، رؤیا و تعبیر رؤیا، ترجمه دل آرا قهرمان، تهران: انتشارات فردوس و مجید،1371.

6-احمدنژاد، کامل، تحلیل آثار نظامی، تهران: علمی، 1369.

7- اسماعیل پور، ابوالقاسم، اسطوره، بیان نمادین، تهران: سروش،1377.

8- پیربایار، ژان، رمزپردازی آتش، ترجمه جلال ستاری، تهران: نشرمرکز، 1376.

9- باخرزی، ابوالمفاخریحیی، اورادالاحباب و فصوص الاداب، ج.2، تهران: انتشارات دانشگاه  تهران، 1345.

10- بهار، مهرداد، پژوهشی در اساطیر ایران، تهران: انتشارات آگاه، 1376.

11- خیام نیشابوری، عمربن ابراهیم، نوروزنامه، به کوشش علی حصوری،تهران: انتشارات طهوری، 1375.

12- روزنبرگ، دونا، اساطیر جهان، ترجمه عبدالحسین شریفیان، تهران: انتشارات اساطیر،1379.

13- سان، هوارد و دوروتی، زندگی با رنگ، ترجمه نغمه صفاریان، تهران: انتشارات حکایت، 1378.

14-شفیعی کدکنی، محمدرضا، صور خیال در شعر فارسی، تهران: انتشارات نیل، (1370).

15-صفا، ذبیح الله، تاریخ ادبیات ایران، ج.اول، چاپ 26، تهران: انتشارات ققنوس، 1386.

16-فرخی سیستانی، دیوان اشعار، تصحیح علی عبدالرسولی، تهران: انتشارات مجلس ،1311.

17-کارکیا، فرزانه، رنگ، نواوری، بهره وری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،1375.

18-کزازی، میرجلال الدین، نامه باستان، تهران: انتشارات سمت، 1385.

19-کوپر، جی.سی.، فرهنگ مصور نمادهای سنتی، ترجمه ملیحه کرباسیان، تهران: انتشارات فرشاد،‌ 1379.

20- لوشر، ماکس، روانشناسی رنگ ها، ترجمه ویدا ابی زاده، تهران: انتشارات درسا،1392.

21-مشکور، محمدجواد، فرهنگ تطبیقی عربی با زبان های سامی و ایرانی، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران1357.

22-نظامی، الیاس بن یوسف، هفت پیکر، به تصحیح حسن وحید دستگردی، تهران: انتشارات قطره، 1376.

23-واعظ کاشفی، فتوت نامه سلطانی، به اهتمام محمدجعفر محجوب، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 1350.

24-هال، جیمز، فرهنگ نگاره ای نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمه رقیه بهزادی، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر،1380.

25-همایونی، صادق،  نمادهای اسطوره ای در عزا، عروسی، تعزیه و سوگواری های مذهبی در فارس، کتاب ماه هنر، خرداد و تیر، شماره 105 و 106،صص 57و 58، 1386.

26-هینلز، جان راسل، شناخت اساطیر ایران، ترجمه ژاله آموزگار، احمد تفضلی، تهران: انتشارات چشمه، 1373.

 

All Sources in English

 

1-Qoran Karim

2- Ayatollahi,Habibollah,Rang dar Qorane Majid,Journal of Daneshvar,Sixth  vol,1998,NO.21:pp. 13,21, 118, 137.

3- ---------------------------, Mabanie Rang Va Karborde Aan,Tehran: Samt publication,2002.

4- A.M.Choonakva,Janbe Nmadie Rang Dar Matnhaye Pahlavi. Translator: Leyla Asgari, Journal of Nameh Farhangestan, 1997,No.12,p.67

5- Aeppli, Ernst, Roya Va Tabire Roya, Translator: Delara Qahreman, Tehran: Ferdos & Majid publication,1992.

6- Ahmad Nejhad, Kamel, Tahlile Asare Nezami, Tehran: Elmi publication, 1990.

7- Esmaeelpoor, Abolqasem, Ostoore, Bayane Namadin,Tehran: Soroosh publication, 1998.

8- Jean-Pierre Bayar, Rmzpardazie Atash, Translator: Jalal Sattari, Tehran: Markaz publication, 1997.

9- Bakhrazi, Abolmafakher Yahya, Oradol Ahbab Va Fosoos-ol Adab, Tehran: Tehran University publication, Vol.2,1966.

10- Bahar, Mehrdad, Pajhooheshi Dar Asatire Iran, Tehran: Agah publication, 1997.

11- Khayyam Neyshaboori,  Omar-Ebn- Ebrahim, Norooz Nameh, Collection By, Ali Hosoori, Tehran: Tahoori publication, 1996.

12- Rosenberg, Donna, Asatir Jahan, Translator: Abd-oi-Hosein Sharifian, Tehran:Asatir publication, 2000.

13- San Howard & Dorothy, Zendegi Ba Rang, Translator: Naqme Safarian, Tehran: Hekayat publication, 1999.

14- Shafiee Kadkani, Mohammadreza, Sovare Khial Dar She`re Farsi, Tehran: Nil publication, 1991.

15- Safa, Zabihollah, Tarikh Adabiiate Iran, Tehran, Qoqnoos publication, 2007.

16- Farrokhi Sistani, Divane Ashaar, Corrector: Ali Abd-Ol-Rasooli, Tehran: Majles publication, 1932.

17- Karkia, Farzaneh, Rang, Noavari, Bahrevari, Tehran: Tehran University publication, 1996.

18- Kazazi, Mir Jala-Ed-in, Nameh Bastan,Tehran: Samt publication, 2006.

19-  Cooper, Jean C, Farhange Mosavvare Namadhaye Sonnati, Translator: Mlihe Karbasian, Tehran: Farshad publication, 2000.

20- Lvshr, Mks, Ravan Shenasi Rangha, Translator: Vida Abi Zadeh, Tehran: Dorsa publication, 2013.

21- Mashkoor, Mohammadjavad, Farhange Ttbiqi Arabi BaZabanhaye Sami Va Irani, Tehran: Bonyade Farhange Iran publication, 1978.

22- Nezami, Elyas-Ebn-Yoosef, Haft Peykar, Corrector: Vahid Dastgerdi, Tehran: Qatreh publication,, 1997.

23- Waez Kashefi, Fotovvat Nameh Soltani, Corrector: Mohammadjafar, Mahjoob, Tehran: Bonyad Farhange Iran publication,

, 1971.

24- James, Hall, Farhange Negarae Namadha Dar Honare Shrq &Qarb, Translator: Roqaye Behzadi, Tehran, Farhange Moaser publication, 2001.

 

25- Homayooni, Sadeq, Namadhaye Ostoorae Dar Aza, Aroosi, Tazie & Soogvarihaye Mazhabi Dar Fars, Journal of Ketab Mah & Honar, 2007, No.105 &106,pp.57 & 58.

26- Hinnells, JohnRussell, Shenakhte Asatire Iran, Translator: Jhaleh Amoozgar & Ahmad Tafazoli, Tehran: Cheshmeh publication,