بررسی تطبیقی مدایح سعدی و ویلیام شکسپیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

سعدی و شکسپیر هر دو چهره هایی نام آشنا و جهانی هستند. از این روی پرداختن به بررسی تطبیقی اشعار آن ها دارای کمال اهمیت است. اگرچه این دو شاعر مربوط به دو منطقه ی جغرافیایی و دو حوزه ی فرهنگی و زمانیِ جداگانه هستند، ولی شکسپیر در انگلستان و اروپا همان شهرت و محبوبیتی را داراست که سعدی در ایران دارد. مدایح این دو شاعر حاکی از مسایلی است که بررسی آن ها را جهت شناخت هر چه بیشتر افکار و ایده آل های آنان، ضروری می نماید. عناصر اجتماعی حاکم بر روزگار آن ها دارای شناسه هایی است که در مدایح انعکاس یافته است. تطبیق مدایح آن ها به عنوان تصویری از آرمان های جامعه قابل توجه است. روابط این دو شاعر با ممدوحان خود و جایگاه آن ها در مجامع ادبی و هنریبه روش مقایسه ای بررسی شده است. امید است که این رویکرد  از طرف محققان به دیگر جنبه های هنری آنان نیز تسّری یابد تا بهتر شناخته شوند..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of Saadiand William Shakespeare's eulogy

نویسندگان [English]

  • ث ش
  • ت م
چکیده [English]

Saadi and Shakespeare  are both famous and universal faces. Therefore studying  their poemscomparativelyhas the excellence of importance. Although these two poets belonged to two different geographical areas and time periods, but Shakespeare in England, has the same fame and popularity that Saadi has in Iran. The eulogy of these two poets containsmatterswhich make their consideration necessary to know their thoughts and ideals. Dominant social elements in that time hadcharacteristicswhichwere reflected in their panegyrics poetry. Comparison of their panegyrics poems as a portrait of society ideals is considerable. The relationshipbetween these two poets and their patrons and their place in literary and artistic societies have been considered using comparative method. It is hoped that this researchers' viewpoint spread to their other artistic aspects to be perfectly known.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saadi
  • Shakespeare
  • patron
  • advice and counsel
  • reward
  • Panegyrics
 

1-  ابجدیان، امرالله، تاریخ ادبیات انگلیس، ج4. شیراز: دانشگاه شیراز،1376.

2-  ابن سینا،حسین بن عبدالله، رسایل، تهران، انتشارات بیدار،1400 هجری.

3-  استوارت، فلیپا، زندگینامه­ی ویلیام شکسپیر، ترجمه­ی خسرو شایسته. تهران: علمی فرهنگی، 1389.

4-  اقبال آشتیانی، عباس، تاریخ مفصل ایران، به کوشش دبیرسیاقی. تهران: خیام، بی­تا.

5-  بهار، محمدتقی، تصحیح تاریخ سیستان، تهران: زوار، 1314.

6-  بیهقی، ابوالفضل، تاریخ بیهقی ، به اهتمام دکتر غنی و دکتر فیاض ، تهران: وزارت فرهنگ،1324.

7- خواند میر، غیاث الدین بن همام الدین الحسینی ،تاریخ حبیب السّیر، زیر نظر دکتر دبیر سیاقی، تهران : کتاب فروشی خیام.4ج، 1353.

8-  رازی، شمس قیس،المعجم فی معاییر اشعار العجم ، به تصحیح محمد بن عبدالوهاب قزوینی، تهران: انتشارات زوّار، 1360.

9-  رزمجو، حسین،شعر کهن در ترازوی نقد اسلامی، ج 2. مشهد: آستان قدس رضوی، 1366.

10-  زرکوب شیرازی،احمد، شیراز نامه ، به کوشش اسماعیل واعظ جوادی،تهران : بنیاد فرهنگ ایران، 1350.

    11-زند، میخاییل ، نور و ظلمت در تاریخ ادبیات ایران، ترجمه اسدپور و پیران­فر. تهران: پیام، 1351.

    12-سعدی، مصلح­الدین،کلیات، تصحیح محمدعلی فروغی،تهران: ققنوس، 1366 .

   13- ـــــــــــــــ ، بوستان، تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران: خوارزمی،1381.

  14- شفیعی کدکنی، محمدرضا، مفلس کیمیافروش، تهران: سخن،1384.

  15- شکسپیر، ویلیام،غزل های شکسپیر، شرح اشعار محمد همایون­وش،ترجمه                     منظوم بهنام مقدم (م.رها). تهران: نقش و نگار،1380.

  16- شهیدی، سید جعفر ،تطور مدیحه­سرایی در ادبیات فارسی تا قرن ششم، نامه مینوی ، تهران: سنایی،1350.

   17-ــــــــــــــ ،مدیحه­های سعدی، مجله یغما. شماره 32،1370.

  18- صفا، ذبیح­الله، تاریخ ادبیات در ایران، ج3. تهران: امیرکبیر،1351.

  19- صورتگر، لطفعلی، تاریخ ادبیات انگلیس، تهران:انتشارات علمی(چاپ اول)،بی تا.

 20- قزوینی، محمد، ممدوحین شیخ سعدی،تهران: مجله تعلیم و تربیت،1317.

21 - کاشی ،عبدالعزیز(قرن هفتم)، روضه الناظر و نزهه الخاطر (نسخه خطی کتابخانه اونیورسیته) ، فیلم417، نسخه عکسی شماره 533 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.

22- مستوفی،حمداله، تاریخ گزیده ، به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران: امیرکبیر،1364.

23- موروا، آندره، تاریخ انگلستان، ترجمه­ی غلام­علی قاسمی، تهران: امروز،1368.

 24- واعظ کاشفی سبزواری، حسین، بدایع الأفکار فی صنایع الأشعار، ویراسته میر جلال الدین کزازی، تهران: نشر مرکز،1369.

25- وزین­پور، نادر،مدح ، داغ ننگ بر سیمای ادب فارسی، تهران: معین،1374.

26- وصّاف الحضره، تحریر تاریخ وصّاف، به قلم عبدالمحمد آیتی، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی(پژوهشگاه)،1372.

27- وطواط، رشیدالدین محمد، حدایق السِّحر فی دقایقِ الشّعر، تصحیح عباس اقبال آشتیانی،تهران: کتابخانه سنایی- کتابخانه طهوری،1362.

28- هریسون، جی­بی، آشنایی با شکسپیر، ترجمه­ی منوچهر امیری. تهران: سروش،1367.

29- یوسفی، غلامحسین، فرخی سیستانی ،بحثی در شرح احوال و روزگار و شعر او، تهران: انتشارات علمی،1370.

  30-Cuddon,J.A. Dictionary of the Literary Terms. Tehran: Rahnama,1998.

  31-Encyclopaedia Britanica,,15thEdition,University of Chicago. 30    volume,1975.

  32-Shakespeare, William. The Complete Works. Published by           Gedess&Grosset, David Dale, House. New Larank.ML11 9DJ. Scotland, 2004.

  33-O'Farrell, Brian. Shakespeare's Patron: William Herbert, Third- Earl   of Pembroke 1580 – 1630Politics, Patronage And Power. London: Continum International Publishing Group The Tower Building,2011.

 

 

 

All Sources in English

 

1-Abjadian,Amrollah.Tarikh-e adabiát-e Engelis.Shiraz: Shiraz      University,1997. 

      2-Bahár,MohammadTaghi.Tas-hih-eTárikh-eSistán. Tehran: Zavvár Publication,1935.

   3-Beyhaghi,Abolfazl.Tárikh-e Beyhaghi. Ghani and Fayyáz (Emend).Tehran: Ministry of of Culture.

     4- Cuddon,J.A. Dictionary Of TheLiterary Terms .Tehran:  Rahnam publication,1998.

     5-Eghbál-e Áshtiyáni,Abbás. Tárikh-e Mofassal-e Irán. Dabirághi (Emend).Tehran.

       6-EncyclopadiaBritanica. 15th Edition. USA:University of Chicago.Vol. 30,1975.

7-Gha zvini,Mohammad.Mamdoohin-e SheykhSa'di.Tehran   :Talim -u Tarbiyat,1938.

               8-Harrison,J.B.ÁshenáeiBáShakespear.Manoochehr Amiri   (Trans). T ehran:Soroosh,1988.

       9-IbnSina,Hosein-ibnAbdollah. Rasáyel.Tehran:Bidár,1979.

10-Kashi,Abdolaziz(13th.A.D). Rowzat-un NázerVaNozhat-ulKháter.Manuscript No.417. Tehran:University  of Tehran:

             Central Library.

11-KhándMir,Ghiyás-ud Din.Tárikh-e Habib-us Siyar .Dabir                                Siyághi(Emend).Tehran Khayyám,1974.

          12-Moroá,Andre.Tárikh-eEngelestán.GholamaliGHasemi(Trans)         .Tehran:Emrooz Publication,1989.

       13-Mostowfi,Hamd-ulLah.Tárikh-Gozideh.AbdolHoseinNavaei  (Emend).Tehran: Amir Kabir publication,1985.                  

       14-  O'Farrel,Brian,Shakespear'sPatron:WilliamHerbert.Third                        Earlof Pembroke 1580-1630 Politics, Patronage anPower.London: Continum International Publishing Group The Towr Building,2011.

            15-Rázi,ShamsGhays.Almojam-Fi-Maáyir-el-Ashár-el-ajam.          MohammadGhazvini (Emend).Tehran:Zavvár,1981.

16-  Razmjoo,Hosein. Sher-e Kohan Dar Tarázoo-ye Naghd-e       Eslámi.Mashad: Ástán-e Ghods-e Razavi publicayion.

   17-Sa'di,Moslehoddin.[Kollyát.Mohammad[[Ali Foroughi                  (Emend). Tehran: Ghoghnoos,1971.

                       18._________Boostán.GholamhoseinYousofi(Emend).Tehran: Kharazmi Publication,1991.

  19-Safa,Zabih-ulLahTárikh-eAdabyát Dar Irán.Vol .3  .Tehran:Amir     kabir Publication,1972.

20-ShafieiKadkani,MohammadReza.Moflese Kimiyá Foroush.

Tehran, Sokhan,1994.

21-Shahidi,SeyyedJafar.Tatavvor-e MadihehSaráyi Dar Adabyát-e Fársi Tá Gharn-e Sheshom.Nameh ye minovi. Tehran: Sanaei,1971

22-  _____________ Madiheh-há Ye Sa`di,Journal of Yaghma ,  Sa'di.    No.32,1991.

23-Shakespear,Willyam.Ghazalhá-ye shakspear.Translated by Behna`m Moghaddam.Tehran:Naghsh-u Negar Publication,1990.

24-___________.TheCompletWorks.Published by Gedes&Grosset, David  Dale House.NewLarank.Ml119DJ.Scotland,2004.

25-Sooratgar,Lotfali.Tárikh-eAdabyát-e Engelis. Tehran:Elmi Publication ,No date.

26-Stuart,Flipa.ZendegiNámeh-ye Willyám Shakspe ar .Khosrow Sháyesteh(Trans).Tehran:Elmi-Farhangi Publication,2010.

27-VaezKashefiSabzevari,Hosein.Badáye'-ulAfkár Fi Sanáye'-El Ashár.MirJaluddin[Kazzazi(Emend).Tehran:NashreMarkaz,Publication,1990.

28-VassafUlhazreh. Tahrir-e Tárikhe Vassáf .Abdolmohammad Ayati (Emend).Tehran:Moasseseh Ye MotaleatVaTahghighat-e Farhangi,1993.

29-Vatvat,RashidUddin. Hadáyegh-us Sehr Fi  Dagháyegh-eshe`r.AbbasEghbalAshtyani(Emend).Tehran: Sanaei&Tahoori Publication,1983.

30-VazinPour,Nader. Madh,Dágh-e Nang Bar Simá-ye Adab-e Fársi.Tehran:Moein Publication,1995.

31-Yousofi, GholamHosein. FarrokhiSistáni, Bahsi Dar sharh-e AhválVaRoozegárVashe'r-eU.Tehran:Elmi Publication,1991.

32-Zand,Mikhaeil. Noor-o- Zolmat Dar Tárikh-e Adabyát-e Irán.Asadpoor&Piran Far (Trans).Tehran: Payám Publication, 1972.

33-ZarkoobShirázi,Ahmad.ShirázNámehEsmaeilVáezJavadi.Tehran:    Bonyadfarhang Iran publication,1971.