اصالت احساس در دیوان پژمان بختیاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور یزد

چکیده

اشعاری که بیانگر احساسات و عواطف شخصی است، در حوزه ادب غنایی قرار می گیرد. گـاه، بازتاب زندگی شخصی شاعر به ویژه پیشامدهای دوران کودکی او در این گونه اشعارش کاملاً نمایان است. صاحب نظران بر بررسی رابطه میان متن ادبی با زندگی فردی صاحب اثر تأکید می کنند.یکی از شاعران بزرگی که اشعارش از این حیث قابل بازکاوی است، اما کمتر مورد توجه قرار گرفته، پژمان بختیاری است.او در به تصویر کشیدن لحظات خوش و ناخوش زندگی شاعری چیره دست است. شاعر که در کودکی از سایه پدر محروم گردیده و طفولیت را دور از دستان نوازشگر مادر به سر برده، بشدت از این وقایع متأثر گردیده، بارها در دیوان با زبانی با احساس آزردگی خود را در این خصوص بیان کرده است. به طور کلی پژمان بختیاری در سروده های غنایی خود، آن جا که از زندگی،عشق، مرگ و... سخن می گوید، کلامی دل نشین و تأثیرگذار دارد که در این جستار به شیوه توصیفی-تحلیلی پیرامون آن سخن می رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Originality of Feeling in PejmanBakhtiary's Poetry

نویسنده [English]

  • m a
چکیده [English]

The Poems expressing a person's emotions and feelingsare categorized in lyrical literature. Sometimes the poet's personal life, particularly childhood, obviously reflects in his/her poems. Experts emphasize  on the relationship between literary texts and personal life of the author. One of the great poets whose poems are analyzed in this respect, but little attention has been paid to him is PejmanBakhtiary. He is skilled at portraying the good and the bad times of life. In childhoodhe lost his father and spent his life as a child far from his mother's affection. The severity of these sad events affected him deeply. He repeatedly expressed his discomfort deals in his poems. Generally he has a pleasant and effective expression in his lyrical poems which is examinedin the present descriptive- analytic article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pejman Bakhtiary
  • Affection
  • Originality of feeling
- آشوری، داریوش، فرهنگ علوم انسانی، تهران: مرکز،1381.

2- احمدی، علی اصغر،روان شناسی روابط درون خانواده،چ ششم، تهران: انتشارات مهدی رضایی،1390.

3- امیر حسینی، خسرو، خانواده خوشبخت، فرزند موفق،تهران: چ هشتم، نشر عارف کامل، 1391.

4- انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران:سخن، 1381. 

5- باطنی ،محمد رضا و همکاران، واژه نامه روان شناسی، تهران: فرهنگ معاصر،1382.

6- براهنی، رضا، طلا در مس،ج1، تهران: زریاب ،1380.

7- پرین، لارنس،شعر و عناصر شعری، ترجمه غلامرضا سلگی، تهران: ارغنون، 1371.

8- پریور، علی،خانواده و شادکامی، چ اول، تهران: پیکان،1382.

9- پژمان بختیاری، حسین،دیوان اشعار،چ دوم، تهران:پارسا،1382.

10- تولستوی، لئون، هنر چیست، ترجمه کاوه دهگان،چ چهاردهم، تهران: امیر کبیر، 1388.

  11- دهرامی و عمرانپور، نقد و بررسی عاطفه در اشعار نیما یوشیج، پژوهشنامه ادب غنایی، س 11، ش 20.

12- رزمجو، حسین، انواع ادبی، چ سوم،مشهد: آستان قدس رضوی، 1374.

13- رستگار فسایی، منصور،انواع شعر فارسی، چ دوم،شیراز: نوید شیراز،1380.

14- شاملو، سعید، آسیب شناسی روانی، تهران: نگاه، 1375.

  15- شریفیان، مهدی، بررسی فرایند نوستالژی در اشعار سهراب سپهری، پژوهشنامه ادب غنایی، س 5،1386.

16- شفیعی کدکنی، محمد رضا، موسیقی شعر، تهران: آگاه، 1370.

17- شفیعی کدکنی، محمد رضا، ادوار شعر فارسی، چ دوم، تهران: سخن، 1383.

18- شمیسا، سیروس، انواع ادبی، چ دوم، تهران: دانشگاه پیام نور، 1382 .

19- شیخی،محمد تقی، جامعه شناسی زنان و خانواده، چ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1380.

20- کاتم، ریچارد، ناسیونالیسم در ایران، ترجمه احمد تدین، تهران: کویر، 1371.

21- گلچین معانی،احمد،مکتب وقوع و شعر فارسی، مشهد: دانشگاه فردوسی، 1374.

22- میرانی، ابراهیم،ناسیونالیسم و جنبش مشروطیت ایران،بی جا،آرمان خواه، 1358.

23- نفیسی، سعید،فرهنگ فرانسه به فارسی، تهران:صفی علیشاه، 1371.

24- ولک، رنه  و آوستن وارن، نظریه ادبیات، ترجمه موحد و مهاجر، تهران: علمی و فرهنگی،

1382.

25- یوسفی، غلامحسین، چشمه روشن،چ دوازدهم، تهران:نشر علمی، 1388.