دوره و شماره: دوره 13، شماره 24، خرداد 1394، صفحه 9-282 
هویت بومی در شعر منوچهر آتشی

صفحه 169-188

مسعود روحانی؛ محمد عنایتی قادیکلایی