تحلیلی بر فضاهای رمانتیستی در شعر طاهره صفارزاده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بیرجند

چکیده

طاهره صفارزاده از شاعران متعهد و انقلابی دوران معاصراست که با توجه به اهمیت و جایگاهی که در ادبیات معاصر ما بویژه ادبیات متعهد و انقلابی دارد ، هرگونه تحقیق در باره او و شعرش می­تواند ضروری و مفید باشد. صفارزاده در برهه­ی اولیه­ی زندگی‏اش تحت تأثیر "رمانتیسم احساس‏گرا" قرار گرفت . در دوره­های بعد اگرچه از این نوع رمانتیسم فاصله گرفت، ولی جلوه‏ها و مضامین آن به گونه‏هایی دیگر در اشعارش نمود یافت هرچند که اشعارش کاملاً رنگ و بوی آن را ندارند. به نظر می رسد آشنایی او با شعر اروپایی، در شناخت بیشتر مکتب­های ادبی و در نتیجه تأثر از این مکتب مؤثر بوده است. هدف این جستار، بررسی فضاهای رمانتیستی اشعار صفارزاده و نشان دادن مؤلفه های این مکتب در شعراوست که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است . نتایج این تحقیق نشان می­دهد اکثر مؤلفه­های رمانتیسم در شعر صفارزاده دیده می­شود ولی با رویکردی خاص به گونه ای که می­توان گفت رمانتیسم شعراو، رمانتیسمی ایرانی است که مؤلفه­ی رمانتیسم اجتماعی و انقلابی، مهم­ترین و بارزترین جلوه­های رمانتیستی به کار برده شده در اشعار او هستند  .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis for the Romanticism's Atmosphere in the Poetry of Tahereh Saffarzadeh

نویسندگان [English]

  • s m
  • z S
چکیده [English]

      her poetry but with a special approach so that it can be said that her way of using Tahereh Saffarzadeh, is one of the contemporary, revolutionary and committed poets and regarding her important, high place in our contemporary literature, particularly the revolutionary and committed literature, conducting any kind of research about her and her poetry is necessary and helpful. Saffarzadeh, at her first period of life, was under the influence of "Emotional Romanticism". Although, in the following  periods, she kept distance from this sort of Romanticism, the effects and implications of that can be traced in her poems in other forms; however, they do not have a full tone of that school. It seems that her familiarity with the European poetry has been effective in more profound identification of these literary schools and, consequently, taking effect of them. The aim of this article is to study the Romanticism atmosphere in Saffarzadeh's poems and demonstrate the elements of this school in her poetry, which is achieved through descriptive-analytic method. The findings of the research illustrate that  most elements of Romanticism can be found in Romanticism is an Iranian one, with the elements of social and revolutionary Romanticism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Romanticism
  • Contemporary Poetry
  • modern poetry
  • Tahereh Saffarzadeh
1 - آژند، یعقوب ، ادبیات نوین ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی، تهران: نشر امیر کبیر، 1363ه.ش.

2- انوشه، حسن،فرهنگنامه­ی ادبی فارسی(2)، تهران: نشر سازمان چاپ و انتشارات، چاپ یکم، 1376ه.ش.

3-برلین،آیزایا،ریشه­های­رمانتیسم،ترجمه­ی­عبدالله­کوثری،تهران:نشرماهی،چاپ چهارم،1391ه.ش.

4- ثروت، منصور، آشنایی با مکتب­های ادبی،تهران: سخن، چاپ اول، 1385ه.ش.

5- جعفری­جزی، مسعود،سیر رمانتیسم در اروپا، تهران:مرکز،چاپ اول،1378ه.ش.

6- راسل، برتراند ، تاریخ فلسفه­ی غرب، سه کتاب در دو مجلد، ج2، ترجمه­ی نجف دریابندری، تهران: پرواز. چاپ ششم، 1373ه.ش.

7- رفیعی، سید­علی­محمد، بیدارگری در علم و هنر؛ شناخت­نامه­ی طاهره صفارزاده ج1،تهران: هنر بیداری. چاپ اول،  1386ه.ش.

8- زرشناس، شهریار،پیش درآمدی بر رویکردها و مکتب­های ادبی، دفتر اول ،تهران: نشر سازمان انتشارات ، چاپ اول، 1386ه.ش.

9- زرقانی، سیدمهدی ، چشم­انداز شعر معاصر ایران، تهران: ثالث، چاپ سوم،1387ه.ش.

10- سارتر، ژان پل ، ادبیات چیست؟،ترجمه­ی ابوالحسن نجفی، مصطفی رحیمی، تهران: زمان، چاپ هفتم، 1370ه.ش.

11- سید­حسینی، رضا ، مکتب­های ادبی، ج 1، تهران: نگاه، چاپ سیزدهم، 1384ه.ش.

12- شفیعی­کدکنی، محمدرضا ، ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت، تهران: سخن، چاپ چهارم، 1387ه.ش.

13-  ----- ، با چراغ و آینه، در جستجوی ریشه­های تحول شعر معاصر ایران، تهران: سخن، چاپ سوم، 1390ه.ش.

14- صدری­نیا، باقر، جلوه­های رمانتیسم در شعر شهریار، نشریه­ی دانشکده­ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز،  صص 152- 133، 1382ه.ش.

15- صفارزاده، طاهره ، مجموعه­ی اشعار، تهران: پارس کتاب، چاپ اول، 1391ه.ش.

16------- ، رهگذر مهتاب،تهران: سازمان کتابخانه­ها، موزه­ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 1341ه.ش.         

17- علی­زاده، ناصر و باقی­نژاد، عباس، قیصر امین­پور و رویکرد نوستالژیک، مجله­ی بوستان ادب دا­نشگاه شیراز، سال چهارم، شماره­ی دوم، (پیاپی 12)، تابستان ،ص 176، 1391ه.ش.

18- فرجی، فرشید، نیما و طبیعت گرایی، مجله­ی شعر،ش 44، صص 50-53، 1384ه.ش.

19- فورست، لیلیان ، رمانتیسم. ترجمه­ی مسعود جعفری، ویراستار  جان بامب، تهران: مرکز. چاپ اول، 1375ه.ش.

20 - لنگرودی، شمس ، تاریخ تحلیلی شعر نو، تهران: مرکز، چاپ اول، 1377ه.ش.

21- مرتضویان، علی ،رمانتیسم در اندیشه­ی سیا­سی، ارغنون2،تهران: نشر سازمان چاپ و انتشارات. چاپ سوم، صص 188- 175، 1390ه.ش.

22- میرصادقی، میمنت ، واژه­نامه­ی هنر شاعری،تهران:کتاب مهناز، چاپ دوم، 1376ه.ش.

23- ولک، رنه ، تاریخ نقد جدید، ج 2، ترجمه­ی سعید شیروانی، تهران: نیلوفر، 1374ه.ش.

24- هاوزر، آرنولد ،تاریخ اجتماعی هنر ، ج3،ترجمه­ی ابراهیم یونسی، تهران: خوارزمی،چاپ اول ، 1377ه.ش.