زندگی عقلانی و معنوی براساس آموزه های مولوی در مثنوی معنوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

 
 زیستنی عقلانی و معنوی آرزویی است که بسیاری از انسان ها در جستجوی آن هستند. برای رسیدن به این خواسته ، حفظ زندگی به شیوۀ معمول، مطلوب نیست ، بلکه تلاش برای ارتقاء کیفیّت زندگی ضروری است . زندگی بر پایه عقلانیّت و معنویّت می تواند انسان را به احساس رضایت از زندگی و آرامشِ خاطر، نزدیک کند. در این راستا ، توجّه به آثار گرانسنگِ ادبِ فارسی که از منابعِ غَنی و سرشار برای آشنایی با عرفان و معنویّت است ،بسیار ضروری و ارزشمند به نظر می رسد. مسلّماً یکی از عارفانی که پیامی معنوی برای تمام جهانیان دارد مولاناست . مولانا کتاب مثنوی خود را کلامی  معنوی می داند ،کلامی که از درونِ تجربه ای قدسی و وحیانی برآمده است. در این پژوهش که به شیوة تحلیلی و توصیفی انجام شده است این نتیجة کلی به دست آمد که انسان می تواند بر اساس آموزه های عرفانی مولانا در مثنوی معنوی، به زندگی اصیل و راستیندست یابد که این زندگی، حیاتی نو خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rational and spiritual life on the basis of Rumi’s teachings in Masnavi Manavi

نویسندگان [English]

  • Zahra Taheri 1
  • Mohammad Amir Mashhadi 2
  • Abdollah Vasegh Abbasi 2
1 Ph.D. Student, Department of Persian Language and Literature, University of Sistan and Baluchistan
2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Sistan and Baluchistan
چکیده [English]

   
   An intellectual and spiritual life is a dream for which many people are searching. To attain this dream, the preservation of life as usual is not desirable. Rather, making effort to improve the quality of life is necessary. Living based on intellectuality and spirituality may get man closer to satisfaction of life and peace of mind. In this regard, paying attention to sublime works of Persian literature which are full of rich resources for familiarity with mysticism and spirituality seems to be essential and valuable. Undoubtedly, Rumi is one of the mystics who had a spiritual message for the whole world. Rumi considers his book, Masnavi as a spiritual package of words which has come out of a divine experience. In this descriptive-analytic study, it has been concluded that human beings may attain the true and authentic life according to mystical teachings of Rumi in Masnavi and that would be a new life.
 
Keywords: Molavi Balkhi, Masnavi Ma’navi, spirituality, intellectuality, authentic life.
 
1.1.Introduction
 
One of the important and considerable subjects in the contemporary world is the propagation of spirituality. In the past decades, attention to religion and spirituality has always been clearly required for development and blooming of natural and internal genius as well as for his growth and flowering. The present crisis of man is getting away from spirituality, lack of moral values and man’s wandering. We live in a time when according to the great poet Akhavan Saales, “man has passed the orbit of the moon, but has remained far away from the position of the sun”. With all his development in science, industry, and technology, mankind has dramatically descended in human values; loyalty, kindness, beneficence, modesty, forgiveness, patience, contentment, etc. have dramatically faded. On the one hand, there is so much of violence, hunger, famine, wandering and remorseless slaughter of human beings because of sectarian and religious prejudice, racism, and avarice of some human beings. On the other hand, there is indifference of human beings to sufferings and pains of other human beings, which according to Shamlu

کلیدواژه‌ها [English]

  • Molavi Balkhi
  • Masnavi Ma’navi
  • Spirituality
  • intellectuality
  • authentic life
1-قرآن کریم 

2-نهج البلاغه، مترجم سید علینقی فیض الاسلام ، چاپ اول، تهران: انتشارات فقیه سیدمهدی فیض الاسلام،1375 .

3-بهنام فر، محمد، درویشی، پرویز، محمدی، ابراهیم، نقد عقلانیت در مثنوی مولانا و کلیات اقبال لاهوری، فصلنامه مطالعات شبه قاره، سال ششم، شماره بیست و یکم،صص34-7، 1393.

4-پورنامداریان ، تقی ، دیدار با سیمرغ ، چاپ دوم ، تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، 1375. 

5-زرّین کوب ،عبدالحسین، با کاروان حلّه ، چاپ دوازدهم ، تهران : انتشارات علمی ، 1379.

6- ----------------، پله پله تا ملاقات خدا ، چاپ بیست و ششم ،تهران : انتشارات علمی ، 1384.  

7- -----------------،سرّ نی ،جلد یک و دو ، چاپ هفتم، تهران : انتشارات علمی ، 1378.

8-زمانی، کریم،  میناگر عشق ، چاپ اوّل، تهران: نشر نی ،1382 .

9-سروش ،  عبدالکریم ،  قصّه ارباب معرفت، چاپ ششم ، تهران : موسسه فرهنگی صراط ،1384 .

    10-شمس الدین محمّد تبریزی، مقالات شمس ،تصحیح محمّد علی موحّد، چاپ سوم ، تهران : انتشارات خوارزمی ، 1385.

11-شیمل ،آنه ماری ، من بادم و تو آتش ، ترجمه فریدون بدره ای ، چاپ سوم، تهران : انتشارات توس، 1389 .

12-صاحبی ،علی و سلطانی فر ،عاطفه ، دعوت به مستولیت پذیری ،تهران : سایه سخن ،1394.

13- صاحبی، علی ، زندگی در صدف خویش گهر ساختن است، چاپ دوم ، تهران : سایه سخن ، 1393 .

14-لاهوتی ، حسن ، ارغنون مولوی ، چاپ اول ، تهران : نارمک ، 1390 .

15-فروزانفر ،بدیع الزمان ، شرح مثنوی شریف ، جلد یک و دو  و سه ،چاپ چهاردهم ،تهران : انتشارات زوار ، 1388.

16-کمپانی زارع ، مهدی ، مولانا و مسائل وجودی انسان ،تهران : نشر نگاه معاصر، 1390.

17-مزلو، ابراهام ، مذاهب، ارزش ها و تجربه های والا، مترجم علی اکبر شاملو، تهران : انتشارات آگاه ،1387 .

18-محبتی،مهدی ، سیمرغ در جستجوی قاف ،تهران : انتشارات سخن ،1379 .

19-ملکیان، مصطفی، در رهگذار باد ،جلد اول و دوم ، تهران : نشر نگاه معاصر،1394 .

20- -------------، راهی به رهایی ،چاپ سوم ، تهران : نشر نگاه معاصر،1378 .

21- --------------، مشتاقی و مهجوری ،چاپ دوم ، تهران : نشر نگاه معاصر، 1386.

22- ---------------  ، مهر ماندگار ، چاپ دوم ، تهران : نشر نگاه معاصر، 1389.

23-مولوی، جلال الدین محمد ، غزلیات شمس تبریز ، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی ، تهران : نشر سخن ،  1387.

24- ---------------  فیه ما فیه،تصحیح فروزانفر ، تهران : انتشارات دانشگاه تهران ، 1330.

25- ---------------  مثنوی معنوی ،چاپ پانزدهم ، تهران : امیرکبیر، 1383.

26-ناصرالدّین صاحب زمانی ، محمّدحسن  ، خط سوم ، چاپ هجدهم ، تهران : انتشارات عطایی ، 1382 .

27-نصر، سید حسین ،معرفت و معنویّت،مترجم انشالله رحمتی،چاپ سوم،تهران : دفتر پژوهش و نشر سهروردی ،1385 .

28-نصراصفهانی، محمدرضا، سیمای انسان در اشعار مولوی، تهران : نشر هشت بهشت ، 1377.