دوره و شماره: دوره 14، شماره 26، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-238 
1. تحلیل «آنیما» در غزلیّات حافظ‌شیرازی

صفحه 9-26

علی‌اکبر باقری‌خلیلی؛ منیره محرابی کالی


3. سیر استکمالی مصرع‌های تکراری حافظ

صفحه 41-58

علی حیدری؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ قاسم صحرایی؛ بهنوش رحیمی هریسنی


4. هویت زن در غزل مدرن و پست مدرن

صفحه 59-78

فریده داودی مقدم؛ ابوالفضل ذوالفقاری


5. ریشه‌یابی بوطیقای نیمایوشیج در غزل‌های نو سیمین بهبهانی

صفحه 79-96

مهدی رستمی؛ مریم شعبانزاده؛ محمود حسن‌آبادی