مقایسه ی «عشق پدرانه» در شعر « احمد شاملو» و «نزار قبانی»؛ با تکیه بر آراء «اریک فروم»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

احمدشاملو طبق اشارات سرودههایش، از پدر خود دوری جستهاست .پدر شاملو به واسطهی نظامی بودن ارتباط عمیقی با رژیم سابق داشته و نمایندهی نسلی است که فرزندان خود را از  هرگونه مبارزه و تلاش برای تغییر میترسانند و تسلیم وضع موجود هستند. از آنجا که شعر شاملو سمبلیک و اجتماعی است روی گرداندن شاملو از پدر نمایانگر عصیان نسلی است که از پیرویِ دستوراتِ پدران محافظهکار رسته و به ایجاد تحولی اجتماعی و سیاسی از طریق انقلاب امیدوارند. برعکسِ احمد شاملو، نزار قبانی، شاعر معروف سوری، با اشاراتی صریح پدر خود را _ که فردی شجاع و مبارز علیه اشغالگران است_ستوده و شخصیت او را که جِمع بین سیاست و عشق است ،الگوی خود در زندگی میداند. ازاینرو عشق پدرانه در اشعار نزار قبانی نمود قدرتمندی یافته است. نهایتا هردو شاعر ضمن بازتولید محتوای هویت خود و عکسالعملهای متفاوت در برابر جایگاه پدر، به کودکی و عشق مادرانه روی آوردهاند. از آنجا که احمد شاملو و نزار قبانی در نگاه اول بسیار شبیه به نظر میآیند، وجود تحقیقی به روش تحلیلی-توصیفی برای مقایسۀ تفاوتهای بنیادین  این دو شاعر ضروری مینماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of "Paternal Love" in the poems of "Ahmad Shamloo" and "Nazar Qobbani"; based on the opinions of "Eric Forum"

نویسندگان [English]

  • Tayebh Jafarigolnesaei 1
  • Mahdi Nikmanesh 2
1 Ph.D. student of Farsi language and literature of Alzahra University
2 Associate Professor of Persian Language and Literature Dept, University of Alzahra

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahmad Shamloo
  • Nazar Qobbani
  • Eric Forum
  • Paternal Love
  • Maternal Love