دوره و شماره: دوره 16، شماره 30، مرداد 1397، صفحه 1-264 
عبرتهای عاشورایی در ادب آیینی معاصر

صفحه 31-52

فاطمه الهامی؛ عبدالغفور جهاندیده؛ علیرضا میر


فیضی فیاضی و غزل غنایی وی

صفحه 71-90

محمد مصطفی رسالت پناهی؛ سید علی روحانی؛ سیدمحمد راستگو


کهن الگوی عشق در نما یشنا مه سلطان ما ر بهرام بیضا یی

صفحه 107-126

حیدر علی شکاکی؛ محمدعلی محمودی؛ محمود حسن آبادی


بررسی الگوهای روایت در غزل سعدی

صفحه 127-142

سهیلا فرهنگی؛ پگاه حمیدی اصیل