نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

2 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

10.22111/jllr.2022.40955.3013

چکیده

تقابل‌های دوگانه یکی از مباحث مورد توجه ساختارگرایان است. آن‌ها بنیاد هستی و شناخت آن را درک همین تقابل‌ها می‌دانند. اغلب آثار هنری بر مبنای تقابل شکل گرفته است؛ بد در برابر خوب، آسمان در برابر زمین، جوانی در برابر پیری، وجود در برابر عدم و... این دو قطب هرگز به گونه‌ای مستقل وجود نداشته‌اند و استوار بر تضاد دو قطب است. این مقاله بر آن است تا با روش توصیفی-تحلیلی و با توجه به تلفیق دیدگاه ساختارگرایان به پاسخ این پرسش برسد که شکل‌گیری دو تقابل قدرت و عشق در داستان «خسرو و شیرین» چگونه است؟ نتایج تحقیق گویای این است که هر کدام از رمزگان قدرت و عشق در داستان خسرو و شیرین واژگان متناسب خود را بر روی محور همنشینی طلب می‌کنند. داستان با تعادل رمزگان قدرت و نشانه‌های آن شروع می‌شود، اما با شکل‌گیری رمزگان عشق هر کدام از این دو رمزگان برای تحکیم نظام نشانه‌ای خود تلاش می‌کند و به طرد رمزگان متقابل می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the binary opposition between love and power in Nezami’s Khosrow and Shirin

نویسندگان [English]

  • fatemeh esfandiyari mehni 1
  • Mohammadreza Najjarian 2
  • mohammad khodadadi 3

1 PhD student in the Department of Persian Language and Literature, Yazd University

2 Professor of Persian Language and Literature Department, Yazd University

3 Associate Professor of Persian Language and Literature, Yazd University

چکیده [English]

Abstract
One of the topics of interest to structuralists is paying attention to binary opposition. They know the foundation of existence and its cognition as the realization of these oppositions . Most of artworks are based on contrast and opposition; Bad versus good, heaven versus earth, youth versus aging, existence versus non-existence, etc. These two poles have never existed independently and are based on the opposition of two poles. This article intends to analyze power and love opposition in the story of "Khosrow and Shirin" with a descriptive-analytical method by considering the combination of structuralists' views. The results of the research show that each of the codes of power and love in the story of Khosrow and Shirin seeks their appropriate words on the axis of syntagmatic. The story begins with the balance of the codes of power and its signs, but by the formation of the codes of love, each of these codes attempts to strengthen its system of signs and rejects the codes of opposition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khosrow and Shirin
  • power
  • love