دوره و شماره: دوره 21، شماره 40، خرداد 1402، صفحه 5-245 (بهار و تابستان 1402) 
فرایند ارتباطات غیرکلامی در مراثی خاقانی

صفحه 41-58

جمشید داس زرین؛ نرگس اسکویی؛ حسین داداشی


انگیزه‌های بازتاب عشق در دیوان عارف قزوینی

صفحه 77-96

سیدمهدی رحیمی؛ عبدالحکیم همه چیزفهم رودی


پویایی عاشق و معشوق در هزار و یک شب

صفحه 189-210

قنبر قدوسیان؛ حسن بساک؛ رضا اشرف زاده


بررسی تقابل قدرت و عشق در منظومه خسرو و شیرین نظامی

صفحه 229-245

محمدرضا نجاریان؛ فاطمه اسفندیاری مهنی؛ محمد خدادادی