نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

3 استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

10.22111/jllr.2022.40338.2990

چکیده

سهم بسیاری از غنا در مرثیه‌های خاقانی، برخاسته از فرایند ارتباطات غیرکلامی است که با توانمندی‌های هنری و کلامی خاقانی در بافت این شعر القاء شده است؛ مسالۀ اصلی تحقیق حاضر، بررسی انواع ارتباطات غیرکلامی موجود در مرثیه‌های خاقانی و تحلیل زیرساخت‌های اَشکال این ارتباطات در عاطفی‌تر شدن مراثی خاقانی بوده است. برای انجام این پژوهش از روش تحقیق توصیفی و استدلالی استفاده‌شده است؛ جامعۀ آماری این تحقیق، اشعار رثایی خاقانی بوده است و از انجام آن، این نتایج به دست آمد: فرایندهای ارتباطی غیرکلامی در مراثی خاقانی در شاخه‌های اصلی اندامی (27%)، محیطی (%23)، چهره (20%)، حرکتی (18%) و موسیقایی (12%) و اغلب متأثر از باورهای عامیانه و فرهنگی و اسطوره‌ای، سنت‌های ادبی و نیز نیازهای روحی و روانی انسان است. پیوند بین ارتباطات غیرکلامی با متن شعر به روش‌های تأکید (50%)، تکمیل (30%) و جایگزینی (20%) صورت گرفته است که موجب تقویت بار عاطفی، جانداری تصاویر شعری، تازگی و پویایی زبانی و نیز تأکید و تشخّص لحن غنایی مرثیه‌های خاقانی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The process of non-verbal communication in Marathi Khaghani

نویسندگان [English]

  • jamshid daszarrin 1
  • Narges Oskouie 2
  • hoseyn dadashi 3

1 Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Bonab Islamic Azad University, Iran

2 Associate Professor of Persian Language and Literature, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran

3 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran

چکیده [English]

Many of Ghana's contributions to Khaghani's laments stem from the process of non-verbal communication that has been induced by Khaghani's artistic and verbal abilities in the context of this poem. The main issue of the present study was to investigate the types of non-verbal communication in Khaghani's laments and to analyze the infrastructure of the forms of these communications in making Khaghani's mourning more emotional. To conduct this research, descriptive and argumentative research methods have been used; The statistical population of this study was Khaghani's poems and from these results, these results were obtained: Non-verbal communication processes in Khaghani's poems in the main branches of organ (27%), peripheral (23%), face (20%), motor (18%) and musical (12%) and often influenced by popular and cultural beliefs and myths, traditions Literary as well as the spiritual and psychological needs of man. The connection between non-verbal communication and the text of the poem has been done by the methods of emphasis (50%), completion (30%) and substitution (20%),Which has strengthened the emotional burden, the vivacity of poetic images, the freshness and dynamism of language, as well as the emphasis and recognition of the lyrical tone of Khaghani's laments

کلیدواژه‌ها [English]

  • "communication"
  • "Khaghani"
  • "elegy"