نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

2 دانشیار گروه و زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه

10.22111/jllr.2022.41747.3045

چکیده

تصاویر شعری با گذر از سنت به مدرنیته ماهیت و کارکردهای تازه‌ای یافته است. تا دوره مشروطه تصاویر اغلب جنبۀ وصفی و جمال-شناسانه دارد. از دورۀ مشروطه به دنبال دگرگونی در شعر فارسی، کارکرد تصاویر متحول شده است. با ورود رمانتیسم، خودآگاهی شاعران نسبت به جایگاه اجتماعی خود، اهمیت یافتن حقوق فردی و اجتماعی، بروز فردیت شاعرانه و عوامل دیگر، تصاویر شعری، واسطه‌ای برای بیان عواطف فردی و اجتماعی شده است. کارکردهایی مانند: تأثیر در احساس، همزادی با احساس و معنی و دلالت ضمنی قبلاً در شعر رمانتیک و در قالب‌های نیمایی به عنوان مشخصۀ هنری شناخته شده بود. در شعر غنایی معاصر روح تصاویر رمانتیک به قالب‌های شعر نو محدود نمی‌شود، بلکه رقت عاطفه و عمق احساس در تصاویر شعری برخی از غزل‌سرایان منعکس شده است. شهریار و ابتهاج از جمله شاعران نیمه‌سنت‌گرا هستند، که اغلب تصاویر شعرشان کارکردهای نوینی دارد. این موضوع سبب تمایز شعری این شاعران به لحاظ همزادی تصویر با عاطفه و تأثیر در احساس مخاطب می‌شود. پژوهش حاضر، به بررسی ویژگی‌ها و کارکردهای عاطفی تصاویر در اشعار غنایی دو شاعر برجسته معاصر می‌پردازد. روش پژوهشی مقاله توصیفی‌ـ ‌‌تحلیلی با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ا‌ی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the emotional function of the image in contemporary lyric poetry (Case study: Ghazals of Shahriyar and Ebtehaj)

نویسندگان [English]

  • mehdi issazadeh 1
  • mohammadamir obaydinia 2

1 Ph.D. student of Persian language and literature, Urmia University

2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Urmia University

چکیده [English]

Poetic images have found a new nature and function with the transition from tradition to modernity. Until the constitutional period, images often had descriptive and aesthetic aspects. With the advent of constitutionalism and the transformation of Persian poetry, the function of images has also changed. After the advent of Romanticism, poets' self-awareness of their social status, the emergence of individual and social rights, the emergence of poetic individuality and some other factors have mediating images for expressing individual and social emotions. New functions such as: influence on emotion, coexistence with emotion and meaning and signification were previously known as artistic features in images of western romantic poetry. Shahriyar and Ebtehaj are semi-traditionalist poets, whose images often have new functions. This factor distinguishes these poets in terms of the coexistence of the image with emotion and the effect on the audience's feelings. The present study analyses the emotional features and functions of images in the lyrical poems of these two prominent contemporary poets. The methodology of the article is descriptive-analytical using the library resources.
Keywords: Romantic Image, Nature, Function, Emotion, Shahriar, Ebtehaj.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Romantic Image
  • Nature
  • Function