نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور(نویسنده مسئول)

3 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد مشهد، ایران.

10.22111/jllr.2022.40009.2978

چکیده

داستان های هزار و یک شب، مضامین مختلفی دارند ولی عنصر غالب آن‌ها عشق است. که در این پژوهش دوازده داستان عاشقانه آن به گونه‌ای انتخاب شد که بازگو کننده انواع عشق و پویایی باشندپژوهش حاضربه تحلیل یکی از نشانه های غنایی -که انواع پویایی مستقیم و غیرمستقیم عاشق و معشوق است- به شیوه توصیفی و تحلیل محتوا انجام پذیرفت. اهمیت پژوهش در آن است که این عوامل مهمترین مسئله در شکل گیری قهرمان داستان‌های عاشقانه است. همچنین ضمن تحلیل نشانه‌های این اثر ارتباط موضوع پژوهش، با دیگر نشانه‌های عاشقانه؛ نوع عشق و ریشه داستان‌ها آشکار می‌گردد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که بیشترین عوامل پویایی مستقیم عاشق و معشوق به ترتیب: از طریق واسطه، راوی، مغنی و شاعر نمود پیدا کرده است. همچنین از مقایسه پویایی غیرمستقیم عاشق با معشوق دریافتیم که نخست هر دو از «عوامل عیاری» بهره می‌گیرند. سپس عاشق عامل سفر را برمی‌گزیند ولی معشوق که توانایی جسمی کمتری دارد به جای آن از «عوامل انعطافی» مانند: عرضه کردن خود بر عاشق، کم کردن قیمت خود و .... برای رسیدن به عاشق بهره می‌گیرد. که این موضوع بیان کننده انعطاف شهرزاد در آرام کردن روان آشفته شهریار در داستان بنیادین هزار و یک شب است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The dynamics and stagnation of the lover and the beloved in a One Thousand and One Nights ( A. Layla and Layla)

نویسندگان [English]

  • Qanbar Qudusian 1
  • Hassan Bassak 2
  • Reza Ashrafzadeh 3

1 PhD student in Persian Language and Literature (lyrical literature), Azad University Islamic Branch of Mashhad, Iran.

2 Associate Professor of Persian Language and Literature Department of Payam Noor University

3 Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Iran.

چکیده [English]

The stories of One Thousand and One Nights have themes but the dominant element is love, which in this study was first examined thematically for One Thousand and One Nights, then its twelve love stories were rediscovered, and based on Rowan Barthes' theory of semiotics, he analyzed one of the lyrical signs - the dynamics and statics of love and its beloved is paid attention. we get a more complete understanding and analysis of this story. The findings of this research was done by descriptive method and content analysis which showed that the most factors of the dynamics of the lover and the beloved, respectively, Ayari and the elements are flexible and emotional and poetic.The importance of this research is that by analyzing the signs of this story, the relationship between the subject of the research and other signs, the type of love and the roots of the stories is revealed. The difference In its dynamics, the lover uses travel agents, but the beloved uses less physical ability; Instead of flexible factors, such as offer yourself to the lover, lower your price, give back the money which you took from your love and use it to reach to the lover.

کلیدواژه‌ها [English]

  • one thousand and one nights
  • dynamics and stagnation
  • lover and love