نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

2 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

10.22111/jllr.2022.37861.2908

چکیده

افسانۀ نیما یوشیج، با عنوان تغزّل نو و سرآغاز شعر غنائی مدرن شناخته می‌شود. شعر غنائی، ویژگی‌هایی دارد که از دل تعاریف آن به دست می‌آیند. هدف از پژوهش حاضر آن است که دریابیم کدام یک از این ویژگی‌ها در «افسانه» وجود دارند و نوآوری‌ها و هنجارشکنی‌های نیما، در کدام ویژگی‌ها صورت گرفته است؟ در این مطالعه با روش تحلیلی-توصیفی، با بررسی مؤلّفه‌های غنایی درمی‌یابیم که نوآوری اصلی نیما، در بیان عشق زمینی و توجه به معشوق واقعی و زوال‌پذیر است و از شعر سنّتی به دلیل فرورفتن در وادی عشق‌های انتزاعی و عرفانی انتقاد می‌کند و جانب انسان‌گرایی (اومانیسم) را می‌گیرد. بهره‌گیری از عشق تراژیک، قالب مکالمۀ آزاد و نمایشی، بیان مسائل اجتماعی به شکل گسترده، ساختار داستانی، راوی اول شخص، وزن بدیع و عامیانه، ایجاز روایی، روایت در زمان حال حاضر، توصیفات عینی و واقعی از اشیاء در کنار انطباق حالات درونی انسان و عوامل بیرونی طبیعت، صور خیال غنایی و تخیل نیرومند و برخورداری از عناصر روساخت و ژرف ساخت زیبایی‌شناسی، از مهم‌ترین ویژگی‌های این منظومۀ است که آن را به سرچشمۀ شعر ناب غنایی وارد ساخته و با ایجاد تحوّل در همۀ ابعاد، راه را برای گسترش شعر غنایی معاصر هموار می نماید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Lyrical Characteristics in the Legend of Nima Yoshij

نویسندگان [English]

  • soodeh abasi sardari 1
  • yahya kardgar 2

1 University of Qom

2 qom university

چکیده [English]

Abstract
The legend of Nima Yoshij is known as the new lyric & the beginning of the modern lyrical poetry. The characteristics of lyrical poetry are derived from its definitions. The purpose of the present study was to find out which of the lyrical features are present in "The Legend of Nima"? And in what features, innovations and norms have been done? In this study, using the analytical-descriptive method, by examining the lyrical components, we found that Nima's main innovation is in expressing earthly love and paying attention to the real and perishable lover. Nima also criticizes traditional poetry for sinking into the valley of abstract love and takes the side of humanism. The most important lyrical features of this lyric poem that by creating changes in all dimensions and pave the way for the development of contemporary lyrical poetry are: Utilizing tragic love, free and dramatic conversation format, expressing social issues for the first time, narrative structure, first person narrator, original and slang weight, narrative brevity, present time, objective and internal descriptions, lyrical fantasies and aesthetic elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legend
  • Nima
  • Lyrical