تجربه‌ی عاطفی ویلیام وردزورث و منوچهری دامغانی در توصیف طبیعت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jllr.2012.982

چکیده

در ادبیات انگلیسی و فارسی وصف طبیعت از جایگاه والایی برخوردار است. در این مقاله، تلاش بر این است تا نشان داده شود که نگاه وردزورث به طبیعت، انفسی است در حالی که نگاه منوچهری به طبیعت، آفاقی است. ویلیام وردزورث طبیعت را مأمنی قرار می‌دهد برای مفاهیم اخلاقی، عرفانی، شخصی و معنوی. وی عناصر ساده زیست طبیعت از جمله کشاورزان ساده‌زیست، مردم عامه و روستایی را به صحنه‌ی ادبیات می آورد که تا زمان او از قلمرو ادبیات حذف شده بودند. حال آنکه منوچهری شاعر دم است و به دنبال تجربه‌ی حسی است. وی همانند عکاسی است که به ضبط وقایع می‌پردازد و در عکسبرداری از طبیعت، هیچ تصرفی نمی‌نماید. منوچهری در پس عناصر و تصاویر طبیعت، چیزی را جز تجربه حسی­شاعرانه جستجو نمـی‌کند. برای وی قطرات باران، گل ‍‌‌های بهـاری، شبنـم، باد نوروزی، زیبایند مادامی که شاعر سرخوش و سرمست است. این تحقیق با تکیه و استناد به روش توصیفی‌- تحلیلی مکتب امریکایی ادبیات تطبیقی انجام می‌شود، که قایل به بررسی‌های موازنه‌ای و مقایسه‌ای است و تمرکز در این مقاله بر مقایسه نگاه این دو شاعر به عناصر طبیعت است تا از این منظر به عمق نگاه آنان پی برده و تفاوت و تشابهات آنان را بدست دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Emotive Experience of William Wordsworth and Manoochehri Damghani in Describing Nature

چکیده [English]

In English and Persian literature, nature has a special place. In this article, we are trying to prove that the attitude of Wordsworth towards nature is subjective while that of Manoochehri is objective. William Wordsworth looks for conscious, ethical, mystical, spiritual concepts and meanings behind nature elements. He brings simple farmers and villagers who have been cast aside from the arena of literature to the realm of literature. On the contrary, Manoochehri is the poet of the moment, looking for sensual experience. He is like a photographer who records the events he is observing and while photographing the nature, he does not manipulate and distort them. Manoochehri deals with mere description of nature elements and concepts. He does not look for anything but emotional poetic experience. For him, raindrops, spring flowers, dew, new-year wind are all beautiful as long as the poet himself is happy and gay. The research methodology of this article is based on the descriptive –analytical methodology of American school of comparative parallel literature which deals with comparative studies. And the focus of this article is on the comparison of the outlook of these two poets towards nature so as to study the depth of their attitude, and consequently put forward their commonalities and differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nature
  • William Wordsworth
  • Manoochehri Damghani
  • subjective outlook
  • objective outlook
1- قرآن مجید

2- ابجدیان، امرالله، تاریخ ادبیات انگلیس، جلد هشتم، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز، 1383.

3- دلشاد، جعفر و الهام قهرمان‌نژاد، "مقایسه اشعار وصفی ابن عباسی و منوچهری دامغانی"، دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه باهنرکرمان، شماره 2، ص68-49، 1389.

4- منوچهری دامغانی، دیوان اشعار، تصحیح محمد دبیر سیاقی، تهران: چاپ گلشن، 1379.

5- شفیعی کدکنی، محمدرضا، صور خیال در شعر فارسی، چاپ ششم، تهران: چاپ پژمان،1375.

6- ناصرخسرو، دیوان اشعار، تصحیح مجتبی مینوی، و مهدی محقق، چاپ پنجم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1378.

7-Abrams، M. H. et al. The Norton Anthology of English Literature. Third edition. Vol 2. New York: W.W. Norton Publication. 1974.

8- Barker, Juliet, Wordsworth A Life. Perfectbound. Australia. 2001.

9- Drew Elizabeth. Poetry، London: Penguin Books. 1971.

10-Gill, Stephen.The Cambridge companion to Wordsworth. Cambridge University Press, New York. 2006.

11-Mason. Emma. The Cambridge Introduction to William Wordsworth. Cambridge University Press, New York. 2010.