دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، آذر 1391، صفحه 5-186