دوره و شماره: دوره 16، شماره 31، پاییز و زمستان 1397 
1. تحلیل الگوی خویشکاری پریان در داستان‌های غنایی شاهنامه

صفحه 9-28

محمود آقاخانی بیژنی؛ اسحاق طغیانی؛ محسن محمدی فشارکی


7. مفاهیم مشترک در شعر شاعران عراقی در تبعید

صفحه 127-146

عبدالاحد غیبی؛ نسرین حسینی توانا


8. بررسی و مقایسه ساختاری دو غزل از حافظ و نشاط اصفهانی

صفحه 147-170

اعظم فروغی پویا؛ عباس نیکبخت؛ محمد امیر مشهدی


10. تجربه عرفانی در وکروم اروشی

صفحه 195-212

فاطمه وظیفه دان ملاشاهی؛ محمّد بارانی؛ مریم خلیلی جهانتیغ