دوره و شماره: دوره 16، شماره 31، بهمن 1397 
تحلیل الگوی خویشکاری پریان در داستان‌های غنایی شاهنامه

صفحه 9-28

محمود آقاخانی بیژنی؛ اسحاق طغیانی؛ محسن محمدی فشارکی


بررسی و مقایسه ساختاری دو غزل از حافظ و نشاط اصفهانی

صفحه 147-170

اعظم فروغی پویا؛ عباس نیکبخت؛ محمد امیر مشهدی


تجربه عرفانی در وکروم اروشی

صفحه 195-212

فاطمه وظیفه دان ملاشاهی؛ محمّد بارانی؛ مریم خلیلی جهانتیغ