دوره و شماره: دوره 18، شماره 34، بهار و تابستان 1399، صفحه 9-269 
4. تحلیل میراث متنی در شعر طاهره صفارزاده

صفحه 67-86

زینب خرم آبادی آرانی؛ سید محمد راستگو؛ سعید خیرخواه برزکی


9. تحلیل زبان زنانه در شعر سعیده بنت‌ خاطر الفارسی

صفحه 165-184

ابوذر قاسمی آرانی؛ یحیی معروف؛ علی سلیمی؛ شهریار همتی